ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا قدیمی آغبلاغ، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، (1397). بررسی تاثیر انحراف فکر شنیداری بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز، مجله پژوهش پرستاری ایران، 13(57)، 1-7. magiran.com/p1940629
Mina Ghadimi Aghbolagh, Nahid Rejeh , Majideh Heravi Karimooi, Seyed Davood Tadrisi, (2018). The effect of audio distraction technique on the intensity of pain caused by the insertion of dialysis needles in hemodialysis elderly patients, Iranian Journal of Nursing Research, 13(57), 1-7. magiran.com/p1940629
مینا قدیمی آغبلاغ، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، بررسی تاثیر انحراف فکر شنیداری بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز. مجله پژوهش پرستاری ایران، 1397؛ 13(57): 1-7. magiran.com/p1940629
Mina Ghadimi Aghbolagh, Nahid Rejeh , Majideh Heravi Karimooi, Seyed Davood Tadrisi, The effect of audio distraction technique on the intensity of pain caused by the insertion of dialysis needles in hemodialysis elderly patients, Iranian Journal of Nursing Research, 2018; 13(57): 1-7. magiran.com/p1940629
مینا قدیمی آغبلاغ، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، "بررسی تاثیر انحراف فکر شنیداری بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز"، مجله پژوهش پرستاری ایران 13، شماره 57 (1397): 1-7. magiran.com/p1940629
Mina Ghadimi Aghbolagh, Nahid Rejeh , Majideh Heravi Karimooi, Seyed Davood Tadrisi, " The effect of audio distraction technique on the intensity of pain caused by the insertion of dialysis needles in hemodialysis elderly patients", Iranian Journal of Nursing Research 13, no.57 (2018): 1-7. magiran.com/p1940629
مینا قدیمی آغبلاغ، ناهید رژه، مجیده هروی کریموی، سید داوود تدریسی، (1397). 'بررسی تاثیر انحراف فکر شنیداری بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز'، مجله پژوهش پرستاری ایران، 13(57)، صص.1-7. magiran.com/p1940629
Mina Ghadimi Aghbolagh, Nahid Rejeh , Majideh Heravi Karimooi, Seyed Davood Tadrisi, (2018). ' The effect of audio distraction technique on the intensity of pain caused by the insertion of dialysis needles in hemodialysis elderly patients', Iranian Journal of Nursing Research, 13(57), pp.1-7. magiran.com/p1940629
مینا قدیمی آغبلاغ؛ ناهید رژه؛ مجیده هروی کریموی؛ سید داوود تدریسی. "بررسی تاثیر انحراف فکر شنیداری بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول سالمندان تحت همودیالیز". مجله پژوهش پرستاری ایران، 13 ،57 ، 1397، 1-7. magiran.com/p1940629
Mina Ghadimi Aghbolagh; Nahid Rejeh ; Majideh Heravi Karimooi; Seyed Davood Tadrisi. " The effect of audio distraction technique on the intensity of pain caused by the insertion of dialysis needles in hemodialysis elderly patients", Iranian Journal of Nursing Research, 13, 57, 2018, 1-7. magiran.com/p1940629
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال