ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ثاراله شجاعی، رضا شیروانی، فریبا دهقانی، فائزه رضویان، مریم میری زاده، رضا حیدری فر، (1397). ارزیابی رضایتمندی بیماران در طول درمان، به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(12)، 70-78. magiran.com/p1940647
Sarallah Shojaei, Reza Shirvani, Fariba Dehghani , Faezeh Razavian, Maryam Mirizadeh, Reza Heidarifar , (2019). An Investigation of Patients’ Satisfaction during Their Treatment Process Following Implementation of Health System Reform Plan at the Selected Educational Treatment Centers of Qom University of Medical Sciences, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 12(12), 70-78. magiran.com/p1940647
ثاراله شجاعی، رضا شیروانی، فریبا دهقانی، فائزه رضویان، مریم میری زاده، رضا حیدری فر، ارزیابی رضایتمندی بیماران در طول درمان، به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 1397؛ 12(12): 70-78. magiran.com/p1940647
Sarallah Shojaei, Reza Shirvani, Fariba Dehghani , Faezeh Razavian, Maryam Mirizadeh, Reza Heidarifar , An Investigation of Patients’ Satisfaction during Their Treatment Process Following Implementation of Health System Reform Plan at the Selected Educational Treatment Centers of Qom University of Medical Sciences, (Iran), Qom University of Medical Sciences Journal, 2019; 12(12): 70-78. magiran.com/p1940647
ثاراله شجاعی، رضا شیروانی، فریبا دهقانی، فائزه رضویان، مریم میری زاده، رضا حیدری فر، "ارزیابی رضایتمندی بیماران در طول درمان، به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم 12، شماره 12 (1397): 70-78. magiran.com/p1940647
Sarallah Shojaei, Reza Shirvani, Fariba Dehghani , Faezeh Razavian, Maryam Mirizadeh, Reza Heidarifar , " An Investigation of Patients’ Satisfaction during Their Treatment Process Following Implementation of Health System Reform Plan at the Selected Educational Treatment Centers of Qom University of Medical Sciences, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal 12, no.12 (2019): 70-78. magiran.com/p1940647
ثاراله شجاعی، رضا شیروانی، فریبا دهقانی، فائزه رضویان، مریم میری زاده، رضا حیدری فر، (1397). 'ارزیابی رضایتمندی بیماران در طول درمان، به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(12)، صص.70-78. magiran.com/p1940647
Sarallah Shojaei, Reza Shirvani, Fariba Dehghani , Faezeh Razavian, Maryam Mirizadeh, Reza Heidarifar , (2019). ' An Investigation of Patients’ Satisfaction during Their Treatment Process Following Implementation of Health System Reform Plan at the Selected Educational Treatment Centers of Qom University of Medical Sciences, (Iran)', Qom University of Medical Sciences Journal, 12(12), pp.70-78. magiran.com/p1940647
ثاراله شجاعی؛ رضا شیروانی؛ فریبا دهقانی؛ فائزه رضویان؛ مریم میری زاده؛ رضا حیدری فر. "ارزیابی رضایتمندی بیماران در طول درمان، به دنبال اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی قم". مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12 ،12 ، 1397، 70-78. magiran.com/p1940647
Sarallah Shojaei; Reza Shirvani; Fariba Dehghani ; Faezeh Razavian; Maryam Mirizadeh; Reza Heidarifar . " An Investigation of Patients’ Satisfaction during Their Treatment Process Following Implementation of Health System Reform Plan at the Selected Educational Treatment Centers of Qom University of Medical Sciences, (Iran)", Qom University of Medical Sciences Journal, 12, 12, 2019, 70-78. magiran.com/p1940647
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال