ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسیم اللهویردی ، شیرین حجازی، سیما پورتیمور، مهدی نام ور، (1397). مقایسه عوامل مستعد کننده مصرف مواد مخدر در مردان مجرد با متاهل در مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران 1395، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(9)، 648-659. magiran.com/p1940653
Nasim Allahverdi , Shirin Hejazi, Sima Pourteymour, Mehdi Namvar, (2018). COMPARISON OF PREDISPOSING FACTORS OF CONSUMING ADDICTING DRUGS IN SINGLES WITH MARRIED MEN IN ADDICTION CENTER AFFILIATED TO WELFARE OFFICE IN TEHRAN IN 2016, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16(9), 648-659. magiran.com/p1940653
نسیم اللهویردی ، شیرین حجازی، سیما پورتیمور، مهدی نام ور، مقایسه عوامل مستعد کننده مصرف مواد مخدر در مردان مجرد با متاهل در مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران 1395. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1397؛ 16(9): 648-659. magiran.com/p1940653
Nasim Allahverdi , Shirin Hejazi, Sima Pourteymour, Mehdi Namvar, COMPARISON OF PREDISPOSING FACTORS OF CONSUMING ADDICTING DRUGS IN SINGLES WITH MARRIED MEN IN ADDICTION CENTER AFFILIATED TO WELFARE OFFICE IN TEHRAN IN 2016, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2018; 16(9): 648-659. magiran.com/p1940653
نسیم اللهویردی ، شیرین حجازی، سیما پورتیمور، مهدی نام ور، "مقایسه عوامل مستعد کننده مصرف مواد مخدر در مردان مجرد با متاهل در مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران 1395"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 16، شماره 9 (1397): 648-659. magiran.com/p1940653
Nasim Allahverdi , Shirin Hejazi, Sima Pourteymour, Mehdi Namvar, " COMPARISON OF PREDISPOSING FACTORS OF CONSUMING ADDICTING DRUGS IN SINGLES WITH MARRIED MEN IN ADDICTION CENTER AFFILIATED TO WELFARE OFFICE IN TEHRAN IN 2016", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 16, no.9 (2018): 648-659. magiran.com/p1940653
نسیم اللهویردی ، شیرین حجازی، سیما پورتیمور، مهدی نام ور، (1397). 'مقایسه عوامل مستعد کننده مصرف مواد مخدر در مردان مجرد با متاهل در مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران 1395'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16(9)، صص.648-659. magiran.com/p1940653
Nasim Allahverdi , Shirin Hejazi, Sima Pourteymour, Mehdi Namvar, (2018). ' COMPARISON OF PREDISPOSING FACTORS OF CONSUMING ADDICTING DRUGS IN SINGLES WITH MARRIED MEN IN ADDICTION CENTER AFFILIATED TO WELFARE OFFICE IN TEHRAN IN 2016', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16(9), pp.648-659. magiran.com/p1940653
نسیم اللهویردی ؛ شیرین حجازی؛ سیما پورتیمور؛ مهدی نام ور. "مقایسه عوامل مستعد کننده مصرف مواد مخدر در مردان مجرد با متاهل در مراکز ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی شهر تهران 1395". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 16 ،9 ، 1397، 648-659. magiran.com/p1940653
Nasim Allahverdi ; Shirin Hejazi; Sima Pourteymour; Mehdi Namvar. " COMPARISON OF PREDISPOSING FACTORS OF CONSUMING ADDICTING DRUGS IN SINGLES WITH MARRIED MEN IN ADDICTION CENTER AFFILIATED TO WELFARE OFFICE IN TEHRAN IN 2016", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 16, 9, 2018, 648-659. magiran.com/p1940653
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال