ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیکزاد عیسی زاده، مهران برزگران ، وحید رحمانیان، سمانه دلاوری، آمنه مرزبان ، (1397). رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت، فصلنامه طب و تزکیه، 27(3)، 23-33. magiran.com/p1940889
nikazad iesazadeh, mehran barzegaran, vahid rahmanian, samaneh delavari, amene marzban, (2018). Relationship between Religious Attitude and Nutritional Behavior in in High School Students, Teb va Tazkiyeh, 27(3), 23-33. magiran.com/p1940889
نیکزاد عیسی زاده، مهران برزگران ، وحید رحمانیان، سمانه دلاوری، آمنه مرزبان ، رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت. فصلنامه طب و تزکیه، 1397؛ 27(3): 23-33. magiran.com/p1940889
nikazad iesazadeh, mehran barzegaran, vahid rahmanian, samaneh delavari, amene marzban, Relationship between Religious Attitude and Nutritional Behavior in in High School Students, Teb va Tazkiyeh, 2018; 27(3): 23-33. magiran.com/p1940889
نیکزاد عیسی زاده، مهران برزگران ، وحید رحمانیان، سمانه دلاوری، آمنه مرزبان ، "رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت"، فصلنامه طب و تزکیه 27، شماره 3 (1397): 23-33. magiran.com/p1940889
nikazad iesazadeh, mehran barzegaran, vahid rahmanian, samaneh delavari, amene marzban, "Relationship between Religious Attitude and Nutritional Behavior in in High School Students", Teb va Tazkiyeh 27, no.3 (2018): 23-33. magiran.com/p1940889
نیکزاد عیسی زاده، مهران برزگران ، وحید رحمانیان، سمانه دلاوری، آمنه مرزبان ، (1397). 'رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت'، فصلنامه طب و تزکیه، 27(3)، صص.23-33. magiran.com/p1940889
nikazad iesazadeh, mehran barzegaran, vahid rahmanian, samaneh delavari, amene marzban, (2018). 'Relationship between Religious Attitude and Nutritional Behavior in in High School Students', Teb va Tazkiyeh, 27(3), pp.23-33. magiran.com/p1940889
نیکزاد عیسی زاده؛ مهران برزگران ؛ وحید رحمانیان؛ سمانه دلاوری؛ آمنه مرزبان . "رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت". فصلنامه طب و تزکیه، 27 ،3 ، 1397، 23-33. magiran.com/p1940889
nikazad iesazadeh; mehran barzegaran; vahid rahmanian; samaneh delavari; amene marzban. "Relationship between Religious Attitude and Nutritional Behavior in in High School Students", Teb va Tazkiyeh, 27, 3, 2018, 23-33. magiran.com/p1940889
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال