ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن رزمی، معصومه مهدی پور ، (1397). بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357، فصلنامه طب و تزکیه، 27(4)، 244-250. magiran.com/p1940919
Hasan Razmi, Masoumeh Mehdipour , (2019). A survey on the status of dental education in Iran and its related factors during the years 1357-1397, Teb va Tazkiyeh, 27(4), 244-250. magiran.com/p1940919
حسن رزمی، معصومه مهدی پور ، بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357. فصلنامه طب و تزکیه، 1397؛ 27(4): 244-250. magiran.com/p1940919
Hasan Razmi, Masoumeh Mehdipour , A survey on the status of dental education in Iran and its related factors during the years 1357-1397, Teb va Tazkiyeh, 2019; 27(4): 244-250. magiran.com/p1940919
حسن رزمی، معصومه مهدی پور ، "بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357"، فصلنامه طب و تزکیه 27، شماره 4 (1397): 244-250. magiran.com/p1940919
Hasan Razmi, Masoumeh Mehdipour , "A survey on the status of dental education in Iran and its related factors during the years 1357-1397", Teb va Tazkiyeh 27, no.4 (2019): 244-250. magiran.com/p1940919
حسن رزمی، معصومه مهدی پور ، (1397). 'بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357'، فصلنامه طب و تزکیه، 27(4)، صص.244-250. magiran.com/p1940919
Hasan Razmi, Masoumeh Mehdipour , (2019). 'A survey on the status of dental education in Iran and its related factors during the years 1357-1397', Teb va Tazkiyeh, 27(4), pp.244-250. magiran.com/p1940919
حسن رزمی؛ معصومه مهدی پور . "بررسی وضعیت آموزش دندانپزشکی ایران و عوامل مرتبط با آن در طی سال های 1397-1357". فصلنامه طب و تزکیه، 27 ،4 ، 1397، 244-250. magiran.com/p1940919
Hasan Razmi; Masoumeh Mehdipour . "A survey on the status of dental education in Iran and its related factors during the years 1357-1397", Teb va Tazkiyeh, 27, 4, 2019, 244-250. magiran.com/p1940919
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال