ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین قلم بر ، سید محمد مقیمی، سید محمود حسینی، فاطمه ثقفی، (1396). طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه)، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 2(7)، 55-75. magiran.com/p1941290
Mohammad Amin Ghalambor , Seyed Mohammad Moghimi, Seyed Mahmoud Hoseini, Fatemeh Saghafi, (2018). Designing Attraction of Intervention Matrix (AIM) (Case study of interventionist actors in Syria), Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2(7), 55-75. magiran.com/p1941290
محمد امین قلم بر ، سید محمد مقیمی، سید محمود حسینی، فاطمه ثقفی، طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه). نشریه آینده پژوهی دفاعی، 1396؛ 2(7): 55-75. magiran.com/p1941290
Mohammad Amin Ghalambor , Seyed Mohammad Moghimi, Seyed Mahmoud Hoseini, Fatemeh Saghafi, Designing Attraction of Intervention Matrix (AIM) (Case study of interventionist actors in Syria), Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2018; 2(7): 55-75. magiran.com/p1941290
محمد امین قلم بر ، سید محمد مقیمی، سید محمود حسینی، فاطمه ثقفی، "طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه)"، نشریه آینده پژوهی دفاعی 2، شماره 7 (1396): 55-75. magiran.com/p1941290
Mohammad Amin Ghalambor , Seyed Mohammad Moghimi, Seyed Mahmoud Hoseini, Fatemeh Saghafi, "Designing Attraction of Intervention Matrix (AIM) (Case study of interventionist actors in Syria)", Quarterly Journal Defensive Future Studies 2, no.7 (2018): 55-75. magiran.com/p1941290
محمد امین قلم بر ، سید محمد مقیمی، سید محمود حسینی، فاطمه ثقفی، (1396). 'طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه)'، نشریه آینده پژوهی دفاعی، 2(7)، صص.55-75. magiran.com/p1941290
Mohammad Amin Ghalambor , Seyed Mohammad Moghimi, Seyed Mahmoud Hoseini, Fatemeh Saghafi, (2018). 'Designing Attraction of Intervention Matrix (AIM) (Case study of interventionist actors in Syria)', Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2(7), pp.55-75. magiran.com/p1941290
محمد امین قلم بر ؛ سید محمد مقیمی؛ سید محمود حسینی؛ فاطمه ثقفی. "طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله گر در سوریه)". نشریه آینده پژوهی دفاعی، 2 ،7 ، 1396، 55-75. magiran.com/p1941290
Mohammad Amin Ghalambor ; Seyed Mohammad Moghimi; Seyed Mahmoud Hoseini; Fatemeh Saghafi. "Designing Attraction of Intervention Matrix (AIM) (Case study of interventionist actors in Syria)", Quarterly Journal Defensive Future Studies, 2, 7, 2018, 55-75. magiran.com/p1941290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال