ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بامداد میراب زاده اردکانی، فاطمه قاسم بروجردی، فرزانه حاجی زاده، میرتا صفا، (1397). بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی با هوش هیجانی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 36(2)، 90-100. magiran.com/p1941447
bamdad mirabzadeh ardekani, fatemeh ghasem borojerdi, farzaneh hajizadeh, mitra safa, (2018). Evaluation of the Relationship between Personality Characteristics with Emotional Intelligence in Sarcoidosis Patients, Journal of Medical Council of Iran, 36(2), 90-100. magiran.com/p1941447
بامداد میراب زاده اردکانی، فاطمه قاسم بروجردی، فرزانه حاجی زاده، میرتا صفا، بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی با هوش هیجانی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1397؛ 36(2): 90-100. magiran.com/p1941447
bamdad mirabzadeh ardekani, fatemeh ghasem borojerdi, farzaneh hajizadeh, mitra safa, Evaluation of the Relationship between Personality Characteristics with Emotional Intelligence in Sarcoidosis Patients, Journal of Medical Council of Iran, 2018; 36(2): 90-100. magiran.com/p1941447
بامداد میراب زاده اردکانی، فاطمه قاسم بروجردی، فرزانه حاجی زاده، میرتا صفا، "بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی با هوش هیجانی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 36، شماره 2 (1397): 90-100. magiran.com/p1941447
bamdad mirabzadeh ardekani, fatemeh ghasem borojerdi, farzaneh hajizadeh, mitra safa, " Evaluation of the Relationship between Personality Characteristics with Emotional Intelligence in Sarcoidosis Patients", Journal of Medical Council of Iran 36, no.2 (2018): 90-100. magiran.com/p1941447
بامداد میراب زاده اردکانی، فاطمه قاسم بروجردی، فرزانه حاجی زاده، میرتا صفا، (1397). 'بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی با هوش هیجانی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 36(2)، صص.90-100. magiran.com/p1941447
bamdad mirabzadeh ardekani, fatemeh ghasem borojerdi, farzaneh hajizadeh, mitra safa, (2018). ' Evaluation of the Relationship between Personality Characteristics with Emotional Intelligence in Sarcoidosis Patients', Journal of Medical Council of Iran, 36(2), pp.90-100. magiran.com/p1941447
بامداد میراب زاده اردکانی؛ فاطمه قاسم بروجردی؛ فرزانه حاجی زاده؛ میرتا صفا. "بررسی ارتباط ویژگیهای شخصیتی با هوش هیجانی در بیماران مبتلا به سارکوئیدوز". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 36 ،2 ، 1397، 90-100. magiran.com/p1941447
bamdad mirabzadeh ardekani; fatemeh ghasem borojerdi; farzaneh hajizadeh; mitra safa. " Evaluation of the Relationship between Personality Characteristics with Emotional Intelligence in Sarcoidosis Patients", Journal of Medical Council of Iran, 36, 2, 2018, 90-100. magiran.com/p1941447
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال