ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یاسمن حاجی نبی، فلورا فروزش، محمدجواد احسانی اردکانی، محمد رستمی نژاد، (1397). طراحی جفت پرایمر اختصاصی جهت بررسی بیان ژن NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک تحت رژیم غذایی بدون گلوتن، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 36(2)، 107-111. magiran.com/p1941460
yasaman hajinabi, felora forozesh, mohammadjavad ehsani ardekani, mohammad rostaminejad, (2018). Design of Specific Primer Pairs to Study the Expression of NF-kB1 Gene in Patients with Celiac Disease under Gluten-Free Diet, Journal of Medical Council of Iran, 36(2), 107-111. magiran.com/p1941460
یاسمن حاجی نبی، فلورا فروزش، محمدجواد احسانی اردکانی، محمد رستمی نژاد، طراحی جفت پرایمر اختصاصی جهت بررسی بیان ژن NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک تحت رژیم غذایی بدون گلوتن. مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 1397؛ 36(2): 107-111. magiran.com/p1941460
yasaman hajinabi, felora forozesh, mohammadjavad ehsani ardekani, mohammad rostaminejad, Design of Specific Primer Pairs to Study the Expression of NF-kB1 Gene in Patients with Celiac Disease under Gluten-Free Diet, Journal of Medical Council of Iran, 2018; 36(2): 107-111. magiran.com/p1941460
یاسمن حاجی نبی، فلورا فروزش، محمدجواد احسانی اردکانی، محمد رستمی نژاد، "طراحی جفت پرایمر اختصاصی جهت بررسی بیان ژن NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک تحت رژیم غذایی بدون گلوتن"، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران 36، شماره 2 (1397): 107-111. magiran.com/p1941460
yasaman hajinabi, felora forozesh, mohammadjavad ehsani ardekani, mohammad rostaminejad, " Design of Specific Primer Pairs to Study the Expression of NF-kB1 Gene in Patients with Celiac Disease under Gluten-Free Diet", Journal of Medical Council of Iran 36, no.2 (2018): 107-111. magiran.com/p1941460
یاسمن حاجی نبی، فلورا فروزش، محمدجواد احسانی اردکانی، محمد رستمی نژاد، (1397). 'طراحی جفت پرایمر اختصاصی جهت بررسی بیان ژن NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک تحت رژیم غذایی بدون گلوتن'، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 36(2)، صص.107-111. magiran.com/p1941460
yasaman hajinabi, felora forozesh, mohammadjavad ehsani ardekani, mohammad rostaminejad, (2018). ' Design of Specific Primer Pairs to Study the Expression of NF-kB1 Gene in Patients with Celiac Disease under Gluten-Free Diet', Journal of Medical Council of Iran, 36(2), pp.107-111. magiran.com/p1941460
یاسمن حاجی نبی؛ فلورا فروزش؛ محمدجواد احسانی اردکانی؛ محمد رستمی نژاد. "طراحی جفت پرایمر اختصاصی جهت بررسی بیان ژن NF-kB1 در بیماران مبتلا به بیماری سلیاک تحت رژیم غذایی بدون گلوتن". مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، 36 ،2 ، 1397، 107-111. magiran.com/p1941460
yasaman hajinabi; felora forozesh; mohammadjavad ehsani ardekani; mohammad rostaminejad. " Design of Specific Primer Pairs to Study the Expression of NF-kB1 Gene in Patients with Celiac Disease under Gluten-Free Diet", Journal of Medical Council of Iran, 36, 2, 2018, 107-111. magiran.com/p1941460
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال