ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر قلاوند ، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی، (1397). تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(5)، 481-490. magiran.com/p1941612
Akbar Ghalavand, Pezhman Motamedi, hamid rajabi, Neda Khaledi, (2019). The effect of six weeks aerobic training on Serum and muscle levels of ascorbic acid and SVCT2 of soleus muscle tissue in Wistar rats, Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(5), 481-490. magiran.com/p1941612
اکبر قلاوند ، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی، تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار. مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 1397؛ 17(5): 481-490. magiran.com/p1941612
Akbar Ghalavand, Pezhman Motamedi, hamid rajabi, Neda Khaledi, The effect of six weeks aerobic training on Serum and muscle levels of ascorbic acid and SVCT2 of soleus muscle tissue in Wistar rats, Jundishapur Scientific Medical Journal, 2019; 17(5): 481-490. magiran.com/p1941612
اکبر قلاوند ، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی، "تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار"، مجله علمی پزشکی جندی شاپور 17، شماره 5 (1397): 481-490. magiran.com/p1941612
Akbar Ghalavand, Pezhman Motamedi, hamid rajabi, Neda Khaledi, "The effect of six weeks aerobic training on Serum and muscle levels of ascorbic acid and SVCT2 of soleus muscle tissue in Wistar rats", Jundishapur Scientific Medical Journal 17, no.5 (2019): 481-490. magiran.com/p1941612
اکبر قلاوند ، پژمان معتمدی، حمید رجبی، ندا خالدی، (1397). 'تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار'، مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17(5)، صص.481-490. magiran.com/p1941612
Akbar Ghalavand, Pezhman Motamedi, hamid rajabi, Neda Khaledi, (2019). 'The effect of six weeks aerobic training on Serum and muscle levels of ascorbic acid and SVCT2 of soleus muscle tissue in Wistar rats', Jundishapur Scientific Medical Journal, 17(5), pp.481-490. magiran.com/p1941612
اکبر قلاوند ؛ پژمان معتمدی؛ حمید رجبی؛ ندا خالدی. "تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار". مجله علمی پزشکی جندی شاپور، 17 ،5 ، 1397، 481-490. magiran.com/p1941612
Akbar Ghalavand; Pezhman Motamedi; hamid rajabi; Neda Khaledi. "The effect of six weeks aerobic training on Serum and muscle levels of ascorbic acid and SVCT2 of soleus muscle tissue in Wistar rats", Jundishapur Scientific Medical Journal, 17, 5, 2019, 481-490. magiran.com/p1941612
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال