ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مصطفایی ، محمد اورکی، انور نیک نام، (1397). تاثیر بازی های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب، نشریه عصب روانشناسی، 4(14)، 111-128. magiran.com/p1941767
ali mostafaie, Mohammad oraki, anover niknam, (2018). The Effect of Attention-Based Games on the Self-regulatory and Executive Function of Anxious Students, Journal of Neuropsychology, 4(14), 111-128. magiran.com/p1941767
علی مصطفایی ، محمد اورکی، انور نیک نام، تاثیر بازی های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب. نشریه عصب روانشناسی، 1397؛ 4(14): 111-128. magiran.com/p1941767
ali mostafaie, Mohammad oraki, anover niknam, The Effect of Attention-Based Games on the Self-regulatory and Executive Function of Anxious Students, Journal of Neuropsychology, 2018; 4(14): 111-128. magiran.com/p1941767
علی مصطفایی ، محمد اورکی، انور نیک نام، "تاثیر بازی های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب"، نشریه عصب روانشناسی 4، شماره 14 (1397): 111-128. magiran.com/p1941767
ali mostafaie, Mohammad oraki, anover niknam, "The Effect of Attention-Based Games on the Self-regulatory and Executive Function of Anxious Students", Journal of Neuropsychology 4, no.14 (2018): 111-128. magiran.com/p1941767
علی مصطفایی ، محمد اورکی، انور نیک نام، (1397). 'تاثیر بازی های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب'، نشریه عصب روانشناسی، 4(14)، صص.111-128. magiran.com/p1941767
ali mostafaie, Mohammad oraki, anover niknam, (2018). 'The Effect of Attention-Based Games on the Self-regulatory and Executive Function of Anxious Students', Journal of Neuropsychology, 4(14), pp.111-128. magiran.com/p1941767
علی مصطفایی ؛ محمد اورکی؛ انور نیک نام. "تاثیر بازی های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب". نشریه عصب روانشناسی، 4 ،14 ، 1397، 111-128. magiran.com/p1941767
ali mostafaie; Mohammad oraki; anover niknam. "The Effect of Attention-Based Games on the Self-regulatory and Executive Function of Anxious Students", Journal of Neuropsychology, 4, 14, 2018, 111-128. magiran.com/p1941767
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال