ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا خلوصی ، حسن عشایری، سیما قدرتی، (1397). اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله، نشریه عصب روانشناسی، 4(14)، 129-144. magiran.com/p1941768
Zahra Kholusi, Hassan Ashayeri, sima Ghodrati, (2018). The Effective of Rhythmic melodic stimuli and Play Education on Mirror Neurons and Working Memory of 4-7-Year-Old ADHD Children`s, Journal of Neuropsychology, 4(14), 129-144. magiran.com/p1941768
زهرا خلوصی ، حسن عشایری، سیما قدرتی، اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله. نشریه عصب روانشناسی، 1397؛ 4(14): 129-144. magiran.com/p1941768
Zahra Kholusi, Hassan Ashayeri, sima Ghodrati, The Effective of Rhythmic melodic stimuli and Play Education on Mirror Neurons and Working Memory of 4-7-Year-Old ADHD Children`s, Journal of Neuropsychology, 2018; 4(14): 129-144. magiran.com/p1941768
زهرا خلوصی ، حسن عشایری، سیما قدرتی، "اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله"، نشریه عصب روانشناسی 4، شماره 14 (1397): 129-144. magiran.com/p1941768
Zahra Kholusi, Hassan Ashayeri, sima Ghodrati, "The Effective of Rhythmic melodic stimuli and Play Education on Mirror Neurons and Working Memory of 4-7-Year-Old ADHD Children`s", Journal of Neuropsychology 4, no.14 (2018): 129-144. magiran.com/p1941768
زهرا خلوصی ، حسن عشایری، سیما قدرتی، (1397). 'اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله'، نشریه عصب روانشناسی، 4(14)، صص.129-144. magiran.com/p1941768
Zahra Kholusi, Hassan Ashayeri, sima Ghodrati, (2018). 'The Effective of Rhythmic melodic stimuli and Play Education on Mirror Neurons and Working Memory of 4-7-Year-Old ADHD Children`s', Journal of Neuropsychology, 4(14), pp.129-144. magiran.com/p1941768
زهرا خلوصی ؛ حسن عشایری؛ سیما قدرتی. "اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله". نشریه عصب روانشناسی، 4 ،14 ، 1397، 129-144. magiran.com/p1941768
Zahra Kholusi; Hassan Ashayeri; sima Ghodrati. "The Effective of Rhythmic melodic stimuli and Play Education on Mirror Neurons and Working Memory of 4-7-Year-Old ADHD Children`s", Journal of Neuropsychology, 4, 14, 2018, 129-144. magiran.com/p1941768
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال