ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا حاجی نژاد، عباس جمشیدیان، (1397). اثر تجویز داخل صفاقی نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan بر آسیب کبدی در موش صحرایی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(510)، 1602-1607. magiran.com/p1941800
Mohammad Reza Hajinezhad, Abbas Jamshidian , (2019). The Effects of Intraperitoneal Injection of ZnO-Chitosan Nanocomposite on Liver Injury in Rats , Journal Of Isfahan Medical School, 36(510), 1602-1607. magiran.com/p1941800
محمدرضا حاجی نژاد، عباس جمشیدیان، اثر تجویز داخل صفاقی نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan بر آسیب کبدی در موش صحرایی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1397؛ 36(510): 1602-1607. magiran.com/p1941800
Mohammad Reza Hajinezhad, Abbas Jamshidian , The Effects of Intraperitoneal Injection of ZnO-Chitosan Nanocomposite on Liver Injury in Rats , Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 36(510): 1602-1607. magiran.com/p1941800
محمدرضا حاجی نژاد، عباس جمشیدیان، "اثر تجویز داخل صفاقی نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan بر آسیب کبدی در موش صحرایی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 36، شماره 510 (1397): 1602-1607. magiran.com/p1941800
Mohammad Reza Hajinezhad, Abbas Jamshidian , "The Effects of Intraperitoneal Injection of ZnO-Chitosan Nanocomposite on Liver Injury in Rats ", Journal Of Isfahan Medical School 36, no.510 (2019): 1602-1607. magiran.com/p1941800
محمدرضا حاجی نژاد، عباس جمشیدیان، (1397). 'اثر تجویز داخل صفاقی نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan بر آسیب کبدی در موش صحرایی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36(510)، صص.1602-1607. magiran.com/p1941800
Mohammad Reza Hajinezhad, Abbas Jamshidian , (2019). 'The Effects of Intraperitoneal Injection of ZnO-Chitosan Nanocomposite on Liver Injury in Rats ', Journal Of Isfahan Medical School, 36(510), pp.1602-1607. magiran.com/p1941800
محمدرضا حاجی نژاد؛ عباس جمشیدیان. "اثر تجویز داخل صفاقی نانوکامپوزیت ZnO-Chitosan بر آسیب کبدی در موش صحرایی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 36 ،510 ، 1397، 1602-1607. magiran.com/p1941800
Mohammad Reza Hajinezhad; Abbas Jamshidian . "The Effects of Intraperitoneal Injection of ZnO-Chitosan Nanocomposite on Liver Injury in Rats ", Journal Of Isfahan Medical School, 36, 510, 2019, 1602-1607. magiran.com/p1941800
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال