ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرزاد سرایی، خانم لاله قنبر زاده، الهام حاجی علیلو، طاهره برغندان، فرزانه امینی، میثم شریف دینی، (1397). مقایسه روش کشت نوتریت آگار پلیت و روش فرمالین- اتیل استات در تشخیص تریکوسترونژیلیازیس انسانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18(70)، 506-514. magiran.com/p1941967
Mehrzad Saraei, Laleh Ghanbarzadeh, Elham Hajialilo, Tahereh Barghandan, Farzanrh Amini MS, Meysam Sharifdini, (2019). Comparison of Nutrient Agar Plate Culture and Formalin-Ethyl Acetate Concentration Methods in Diagnosis of Human Trichostrongyliasis, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18(70), 506-514. magiran.com/p1941967
مهرزاد سرایی، خانم لاله قنبر زاده، الهام حاجی علیلو، طاهره برغندان، فرزانه امینی، میثم شریف دینی، مقایسه روش کشت نوتریت آگار پلیت و روش فرمالین- اتیل استات در تشخیص تریکوسترونژیلیازیس انسانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1397؛ 18(70): 506-514. magiran.com/p1941967
Mehrzad Saraei, Laleh Ghanbarzadeh, Elham Hajialilo, Tahereh Barghandan, Farzanrh Amini MS, Meysam Sharifdini, Comparison of Nutrient Agar Plate Culture and Formalin-Ethyl Acetate Concentration Methods in Diagnosis of Human Trichostrongyliasis, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2019; 18(70): 506-514. magiran.com/p1941967
مهرزاد سرایی، خانم لاله قنبر زاده، الهام حاجی علیلو، طاهره برغندان، فرزانه امینی، میثم شریف دینی، "مقایسه روش کشت نوتریت آگار پلیت و روش فرمالین- اتیل استات در تشخیص تریکوسترونژیلیازیس انسانی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 18، شماره 70 (1397): 506-514. magiran.com/p1941967
Mehrzad Saraei, Laleh Ghanbarzadeh, Elham Hajialilo, Tahereh Barghandan, Farzanrh Amini MS, Meysam Sharifdini, " Comparison of Nutrient Agar Plate Culture and Formalin-Ethyl Acetate Concentration Methods in Diagnosis of Human Trichostrongyliasis", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 18, no.70 (2019): 506-514. magiran.com/p1941967
مهرزاد سرایی، خانم لاله قنبر زاده، الهام حاجی علیلو، طاهره برغندان، فرزانه امینی، میثم شریف دینی، (1397). 'مقایسه روش کشت نوتریت آگار پلیت و روش فرمالین- اتیل استات در تشخیص تریکوسترونژیلیازیس انسانی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18(70)، صص.506-514. magiran.com/p1941967
Mehrzad Saraei, Laleh Ghanbarzadeh, Elham Hajialilo, Tahereh Barghandan, Farzanrh Amini MS, Meysam Sharifdini, (2019). ' Comparison of Nutrient Agar Plate Culture and Formalin-Ethyl Acetate Concentration Methods in Diagnosis of Human Trichostrongyliasis', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18(70), pp.506-514. magiran.com/p1941967
مهرزاد سرایی؛ خانم لاله قنبر زاده؛ الهام حاجی علیلو؛ طاهره برغندان؛ فرزانه امینی؛ میثم شریف دینی. "مقایسه روش کشت نوتریت آگار پلیت و روش فرمالین- اتیل استات در تشخیص تریکوسترونژیلیازیس انسانی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18 ،70 ، 1397، 506-514. magiran.com/p1941967
Mehrzad Saraei; Laleh Ghanbarzadeh; Elham Hajialilo; Tahereh Barghandan; Farzanrh Amini MS; Meysam Sharifdini. " Comparison of Nutrient Agar Plate Culture and Formalin-Ethyl Acetate Concentration Methods in Diagnosis of Human Trichostrongyliasis", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18, 70, 2019, 506-514. magiran.com/p1941967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال