ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رها زال خانی، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی، (1397). تاثیر مصرف حاد و مزمن روغن کنجد بر میزان تشنج القا شده با استریکنین در موش صحرایی بالغ، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18(70)، 470-478. magiran.com/p1941983
Raha Zalkhani, Hossein Najafzadehvarzi, Ahmad Ali Moazedi, (2019). The Effect of Acute and Chronic Sesame Oil Consumption on the Strychnine Induced Seizure in Adult Rats, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18(70), 470-478. magiran.com/p1941983
رها زال خانی، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی، تاثیر مصرف حاد و مزمن روغن کنجد بر میزان تشنج القا شده با استریکنین در موش صحرایی بالغ. مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1397؛ 18(70): 470-478. magiran.com/p1941983
Raha Zalkhani, Hossein Najafzadehvarzi, Ahmad Ali Moazedi, The Effect of Acute and Chronic Sesame Oil Consumption on the Strychnine Induced Seizure in Adult Rats, Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 2019; 18(70): 470-478. magiran.com/p1941983
رها زال خانی، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی، "تاثیر مصرف حاد و مزمن روغن کنجد بر میزان تشنج القا شده با استریکنین در موش صحرایی بالغ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 18، شماره 70 (1397): 470-478. magiran.com/p1941983
Raha Zalkhani, Hossein Najafzadehvarzi, Ahmad Ali Moazedi, " The Effect of Acute and Chronic Sesame Oil Consumption on the Strychnine Induced Seizure in Adult Rats", Journal of Ardabil University of Medical Sciences 18, no.70 (2019): 470-478. magiran.com/p1941983
رها زال خانی، حسین نجف زاده ورزی، احمدعلی معاضدی، (1397). 'تاثیر مصرف حاد و مزمن روغن کنجد بر میزان تشنج القا شده با استریکنین در موش صحرایی بالغ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18(70)، صص.470-478. magiran.com/p1941983
Raha Zalkhani, Hossein Najafzadehvarzi, Ahmad Ali Moazedi, (2019). ' The Effect of Acute and Chronic Sesame Oil Consumption on the Strychnine Induced Seizure in Adult Rats', Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18(70), pp.470-478. magiran.com/p1941983
رها زال خانی؛ حسین نجف زاده ورزی؛ احمدعلی معاضدی. "تاثیر مصرف حاد و مزمن روغن کنجد بر میزان تشنج القا شده با استریکنین در موش صحرایی بالغ". مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 18 ،70 ، 1397، 470-478. magiran.com/p1941983
Raha Zalkhani; Hossein Najafzadehvarzi; Ahmad Ali Moazedi. " The Effect of Acute and Chronic Sesame Oil Consumption on the Strychnine Induced Seizure in Adult Rats", Journal of Ardabil University of Medical Sciences, 18, 70, 2019, 470-478. magiran.com/p1941983
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال