ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری ، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، (1397). بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی، فصلنامه رشد فناوری، 15(57)، 44-53. magiran.com/p1942065
Ali HajiGholam SarYazdi, Ali Rajabzadeh Ghatari , Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh, (2019). Systematic Literature Review of Crowdfunding, Roshd -e- Fanavari, 15(57), 44-53. magiran.com/p1942065
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری ، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی. فصلنامه رشد فناوری، 1397؛ 15(57): 44-53. magiran.com/p1942065
Ali HajiGholam SarYazdi, Ali Rajabzadeh Ghatari , Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh, Systematic Literature Review of Crowdfunding, Roshd -e- Fanavari, 2019; 15(57): 44-53. magiran.com/p1942065
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری ، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، "بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی"، فصلنامه رشد فناوری 15، شماره 57 (1397): 44-53. magiran.com/p1942065
Ali HajiGholam SarYazdi, Ali Rajabzadeh Ghatari , Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh, "Systematic Literature Review of Crowdfunding", Roshd -e- Fanavari 15, no.57 (2019): 44-53. magiran.com/p1942065
علی حاجی غلام سریزدی، علی رجب زاده قطری ، علینقی مشایخی، علیرضا حسن زاده، (1397). 'بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی'، فصلنامه رشد فناوری، 15(57)، صص.44-53. magiran.com/p1942065
Ali HajiGholam SarYazdi, Ali Rajabzadeh Ghatari , Alinaghi Mashayekhi, Alireza Hassanzadeh, (2019). 'Systematic Literature Review of Crowdfunding', Roshd -e- Fanavari, 15(57), pp.44-53. magiran.com/p1942065
علی حاجی غلام سریزدی؛ علی رجب زاده قطری ؛ علینقی مشایخی؛ علیرضا حسن زاده. "بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهشی تامین مالی جمعی". فصلنامه رشد فناوری، 15 ،57 ، 1397، 44-53. magiran.com/p1942065
Ali HajiGholam SarYazdi; Ali Rajabzadeh Ghatari ; Alinaghi Mashayekhi; Alireza Hassanzadeh. "Systematic Literature Review of Crowdfunding", Roshd -e- Fanavari, 15, 57, 2019, 44-53. magiran.com/p1942065
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال