ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد زارعی جلیانی، شقایق بکتاشیان، محسن بابایی، عبدالمجید قاسمی، رحیم اقرء ، (1397). بررسی الکتروشیمیایی تشکیل لایه SEI در فرایند فرماسیون آند گرافیت طبیعی در باتری لیتیوم- یون، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7(26)، 1779-1786. magiran.com/p1942312
Mohammad Zarei, Jelyani, shaghayegh baktashian, mohsen babaiee, abdolmajid ghasemi, Rahim Eqra , (2018). Electrochemical investigation of SEI layer in the formation process of natural graphite anode in Li-ion battery, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7(26), 1779-1786. magiran.com/p1942312
محمد زارعی جلیانی، شقایق بکتاشیان، محسن بابایی، عبدالمجید قاسمی، رحیم اقرء ، بررسی الکتروشیمیایی تشکیل لایه SEI در فرایند فرماسیون آند گرافیت طبیعی در باتری لیتیوم- یون. فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 1397؛ 7(26): 1779-1786. magiran.com/p1942312
Mohammad Zarei, Jelyani, shaghayegh baktashian, mohsen babaiee, abdolmajid ghasemi, Rahim Eqra , Electrochemical investigation of SEI layer in the formation process of natural graphite anode in Li-ion battery, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 2018; 7(26): 1779-1786. magiran.com/p1942312
محمد زارعی جلیانی، شقایق بکتاشیان، محسن بابایی، عبدالمجید قاسمی، رحیم اقرء ، "بررسی الکتروشیمیایی تشکیل لایه SEI در فرایند فرماسیون آند گرافیت طبیعی در باتری لیتیوم- یون"، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 7، شماره 26 (1397): 1779-1786. magiran.com/p1942312
Mohammad Zarei, Jelyani, shaghayegh baktashian, mohsen babaiee, abdolmajid ghasemi, Rahim Eqra , "Electrochemical investigation of SEI layer in the formation process of natural graphite anode in Li-ion battery", Advanced Materials Materials and Novel Coatings 7, no.26 (2018): 1779-1786. magiran.com/p1942312
محمد زارعی جلیانی، شقایق بکتاشیان، محسن بابایی، عبدالمجید قاسمی، رحیم اقرء ، (1397). 'بررسی الکتروشیمیایی تشکیل لایه SEI در فرایند فرماسیون آند گرافیت طبیعی در باتری لیتیوم- یون'، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7(26)، صص.1779-1786. magiran.com/p1942312
Mohammad Zarei, Jelyani, shaghayegh baktashian, mohsen babaiee, abdolmajid ghasemi, Rahim Eqra , (2018). 'Electrochemical investigation of SEI layer in the formation process of natural graphite anode in Li-ion battery', Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7(26), pp.1779-1786. magiran.com/p1942312
محمد زارعی جلیانی؛ شقایق بکتاشیان؛ محسن بابایی؛ عبدالمجید قاسمی؛ رحیم اقرء . "بررسی الکتروشیمیایی تشکیل لایه SEI در فرایند فرماسیون آند گرافیت طبیعی در باتری لیتیوم- یون". فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7 ،26 ، 1397، 1779-1786. magiran.com/p1942312
Mohammad Zarei; Jelyani; shaghayegh baktashian; mohsen babaiee; abdolmajid ghasemi; Rahim Eqra . "Electrochemical investigation of SEI layer in the formation process of natural graphite anode in Li-ion battery", Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7, 26, 2018, 1779-1786. magiran.com/p1942312
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال