ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا مشیدی، محمد ربیعی ، نوید ربیعی، (1397). ساخت نانوبیوسنسور گاز اتانول بر پایه کامپوزیت GO/PANI/SnO2، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7(26)، 1789-1798. magiran.com/p1942314
Hamid Reza Moshayedi , Mohammad Rabiee, navid rabiee , (2018). Design and manufacture of ethanol gas nanobiosensor based on the GO/PANI/SnO2 composite, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7(26), 1789-1798. magiran.com/p1942314
حمیدرضا مشیدی، محمد ربیعی ، نوید ربیعی، ساخت نانوبیوسنسور گاز اتانول بر پایه کامپوزیت GO/PANI/SnO2. فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 1397؛ 7(26): 1789-1798. magiran.com/p1942314
Hamid Reza Moshayedi , Mohammad Rabiee, navid rabiee , Design and manufacture of ethanol gas nanobiosensor based on the GO/PANI/SnO2 composite, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 2018; 7(26): 1789-1798. magiran.com/p1942314
حمیدرضا مشیدی، محمد ربیعی ، نوید ربیعی، "ساخت نانوبیوسنسور گاز اتانول بر پایه کامپوزیت GO/PANI/SnO2"، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 7، شماره 26 (1397): 1789-1798. magiran.com/p1942314
Hamid Reza Moshayedi , Mohammad Rabiee, navid rabiee , "Design and manufacture of ethanol gas nanobiosensor based on the GO/PANI/SnO2 composite", Advanced Materials Materials and Novel Coatings 7, no.26 (2018): 1789-1798. magiran.com/p1942314
حمیدرضا مشیدی، محمد ربیعی ، نوید ربیعی، (1397). 'ساخت نانوبیوسنسور گاز اتانول بر پایه کامپوزیت GO/PANI/SnO2'، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7(26)، صص.1789-1798. magiran.com/p1942314
Hamid Reza Moshayedi , Mohammad Rabiee, navid rabiee , (2018). 'Design and manufacture of ethanol gas nanobiosensor based on the GO/PANI/SnO2 composite', Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7(26), pp.1789-1798. magiran.com/p1942314
حمیدرضا مشیدی؛ محمد ربیعی ؛ نوید ربیعی. "ساخت نانوبیوسنسور گاز اتانول بر پایه کامپوزیت GO/PANI/SnO2". فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7 ،26 ، 1397، 1789-1798. magiran.com/p1942314
Hamid Reza Moshayedi ; Mohammad Rabiee; navid rabiee . "Design and manufacture of ethanol gas nanobiosensor based on the GO/PANI/SnO2 composite", Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7, 26, 2018, 1789-1798. magiran.com/p1942314
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال