ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا ظرافتی شجاع، هودسا مجیدیان ، لیلا نیکزاد، (1397). ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7(26)، 1807-1813. magiran.com/p1942317
Fariba Zerafati Shojaa, Hudsa Majidian , Leila Nikzad , (2018). Evaluation of the rheological behavior of aqueous zirconia nanoparticles suspensions, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7(26), 1807-1813. magiran.com/p1942317
فریبا ظرافتی شجاع، هودسا مجیدیان ، لیلا نیکزاد، ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا. فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 1397؛ 7(26): 1807-1813. magiran.com/p1942317
Fariba Zerafati Shojaa, Hudsa Majidian , Leila Nikzad , Evaluation of the rheological behavior of aqueous zirconia nanoparticles suspensions, Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 2018; 7(26): 1807-1813. magiran.com/p1942317
فریبا ظرافتی شجاع، هودسا مجیدیان ، لیلا نیکزاد، "ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا"، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین 7، شماره 26 (1397): 1807-1813. magiran.com/p1942317
Fariba Zerafati Shojaa, Hudsa Majidian , Leila Nikzad , "Evaluation of the rheological behavior of aqueous zirconia nanoparticles suspensions", Advanced Materials Materials and Novel Coatings 7, no.26 (2018): 1807-1813. magiran.com/p1942317
فریبا ظرافتی شجاع، هودسا مجیدیان ، لیلا نیکزاد، (1397). 'ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا'، فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7(26)، صص.1807-1813. magiran.com/p1942317
Fariba Zerafati Shojaa, Hudsa Majidian , Leila Nikzad , (2018). 'Evaluation of the rheological behavior of aqueous zirconia nanoparticles suspensions', Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7(26), pp.1807-1813. magiran.com/p1942317
فریبا ظرافتی شجاع؛ هودسا مجیدیان ؛ لیلا نیکزاد. "ارزیابی رفتار جریان یابی دوغاب های آبی نانوذرات زیرکنیا". فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین، 7 ،26 ، 1397، 1807-1813. magiran.com/p1942317
Fariba Zerafati Shojaa; Hudsa Majidian ; Leila Nikzad . "Evaluation of the rheological behavior of aqueous zirconia nanoparticles suspensions", Advanced Materials Materials and Novel Coatings, 7, 26, 2018, 1807-1813. magiran.com/p1942317
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال