ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام خدابنده، حامد شه بازی، امیر حسن منجمی، (1397). آموزش تقلیدی حرکات پیچیده به ربات های انسان نما به کمک بهینه سازی تکاملی شبکه عصبی مولد الگوی واحد، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 50(5)، 1123-1135. magiran.com/p1942406
B. Khodabandeh, H. Shahbazi, A. Monadjemi , (2018). Imitation Learning of Complex Behaviors to Humanoid Robots using Evolutionary Optimization of Neural Network of Unit Pattern Generator, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 50(5), 1123-1135. magiran.com/p1942406
بهنام خدابنده، حامد شه بازی، امیر حسن منجمی، آموزش تقلیدی حرکات پیچیده به ربات های انسان نما به کمک بهینه سازی تکاملی شبکه عصبی مولد الگوی واحد. مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 1397؛ 50(5): 1123-1135. magiran.com/p1942406
B. Khodabandeh, H. Shahbazi, A. Monadjemi , Imitation Learning of Complex Behaviors to Humanoid Robots using Evolutionary Optimization of Neural Network of Unit Pattern Generator, Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 2018; 50(5): 1123-1135. magiran.com/p1942406
بهنام خدابنده، حامد شه بازی، امیر حسن منجمی، "آموزش تقلیدی حرکات پیچیده به ربات های انسان نما به کمک بهینه سازی تکاملی شبکه عصبی مولد الگوی واحد"، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر 50، شماره 5 (1397): 1123-1135. magiran.com/p1942406
B. Khodabandeh, H. Shahbazi, A. Monadjemi , "Imitation Learning of Complex Behaviors to Humanoid Robots using Evolutionary Optimization of Neural Network of Unit Pattern Generator", Amirkabir Journal Mechanical Engineering 50, no.5 (2018): 1123-1135. magiran.com/p1942406
بهنام خدابنده، حامد شه بازی، امیر حسن منجمی، (1397). 'آموزش تقلیدی حرکات پیچیده به ربات های انسان نما به کمک بهینه سازی تکاملی شبکه عصبی مولد الگوی واحد'، مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 50(5)، صص.1123-1135. magiran.com/p1942406
B. Khodabandeh, H. Shahbazi, A. Monadjemi , (2018). 'Imitation Learning of Complex Behaviors to Humanoid Robots using Evolutionary Optimization of Neural Network of Unit Pattern Generator', Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 50(5), pp.1123-1135. magiran.com/p1942406
بهنام خدابنده؛ حامد شه بازی؛ امیر حسن منجمی. "آموزش تقلیدی حرکات پیچیده به ربات های انسان نما به کمک بهینه سازی تکاملی شبکه عصبی مولد الگوی واحد". مجله مهندسی مکانیک امیرکبیر، 50 ،5 ، 1397، 1123-1135. magiran.com/p1942406
B. Khodabandeh; H. Shahbazi; A. Monadjemi . "Imitation Learning of Complex Behaviors to Humanoid Robots using Evolutionary Optimization of Neural Network of Unit Pattern Generator", Amirkabir Journal Mechanical Engineering, 50, 5, 2018, 1123-1135. magiran.com/p1942406
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال