ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی یمانی، ابراهیم مقیمی، ابوالقاسم گورابی، سید محمد زمان زاده، ابوطالب محمدی ، (1397). ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 7(3)، 196-215. magiran.com/p1942482
Mojtaba yamani, ebrahim moghimi, abolghasem goorabi, seyed mohammad Zamanzadeh, abotaleb mohamadi, (2019). The relationship of the last damavand eruptions and the sequence of lava barrage lakes, quantitative geomorphological researches, 7(3), 196-215. magiran.com/p1942482
مجتبی یمانی، ابراهیم مقیمی، ابوالقاسم گورابی، سید محمد زمان زاده، ابوطالب محمدی ، ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین. فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 1397؛ 7(3): 196-215. magiran.com/p1942482
Mojtaba yamani, ebrahim moghimi, abolghasem goorabi, seyed mohammad Zamanzadeh, abotaleb mohamadi, The relationship of the last damavand eruptions and the sequence of lava barrage lakes, quantitative geomorphological researches, 2019; 7(3): 196-215. magiran.com/p1942482
مجتبی یمانی، ابراهیم مقیمی، ابوالقاسم گورابی، سید محمد زمان زاده، ابوطالب محمدی ، "ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین"، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی 7، شماره 3 (1397): 196-215. magiran.com/p1942482
Mojtaba yamani, ebrahim moghimi, abolghasem goorabi, seyed mohammad Zamanzadeh, abotaleb mohamadi, "The relationship of the last damavand eruptions and the sequence of lava barrage lakes", quantitative geomorphological researches 7, no.3 (2019): 196-215. magiran.com/p1942482
مجتبی یمانی، ابراهیم مقیمی، ابوالقاسم گورابی، سید محمد زمان زاده، ابوطالب محمدی ، (1397). 'ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین'، فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 7(3)، صص.196-215. magiran.com/p1942482
Mojtaba yamani, ebrahim moghimi, abolghasem goorabi, seyed mohammad Zamanzadeh, abotaleb mohamadi, (2019). 'The relationship of the last damavand eruptions and the sequence of lava barrage lakes', quantitative geomorphological researches, 7(3), pp.196-215. magiran.com/p1942482
مجتبی یمانی؛ ابراهیم مقیمی؛ ابوالقاسم گورابی؛ سید محمد زمان زاده؛ ابوطالب محمدی . "ارتباط تناوب آخرین فوران های دماوند و توالی دریاچه های سدی گدازه ای طی کواترنری پسین". فصلنامه پژوهش های ژئومورفولوژی کمی، 7 ،3 ، 1397، 196-215. magiran.com/p1942482
Mojtaba yamani; ebrahim moghimi; abolghasem goorabi; seyed mohammad Zamanzadeh; abotaleb mohamadi. "The relationship of the last damavand eruptions and the sequence of lava barrage lakes", quantitative geomorphological researches, 7, 3, 2019, 196-215. magiran.com/p1942482
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال