ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی ابراهیمی نیک ، عباس روحانی، (1397). ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست توده ای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعی، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(1)، 209-220. magiran.com/p1942707
M. A Ebrahimi_Nik _A Rohani, (2019). Fabrication and Evaluation of a Portable Biomass Stove for Implementing in Regions without Access to Natural Gas Distribution Network , Journal of Agricultural Machinery, 9(1), 209-220. magiran.com/p1942707
محمدعلی ابراهیمی نیک ، عباس روحانی، ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست توده ای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعی. دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 1397؛ 9(1): 209-220. magiran.com/p1942707
M. A Ebrahimi_Nik _A Rohani, Fabrication and Evaluation of a Portable Biomass Stove for Implementing in Regions without Access to Natural Gas Distribution Network , Journal of Agricultural Machinery, 2019; 9(1): 209-220. magiran.com/p1942707
محمدعلی ابراهیمی نیک ، عباس روحانی، "ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست توده ای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعی"، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 9، شماره 1 (1397): 209-220. magiran.com/p1942707
M. A Ebrahimi_Nik _A Rohani, "Fabrication and Evaluation of a Portable Biomass Stove for Implementing in Regions without Access to Natural Gas Distribution Network ", Journal of Agricultural Machinery 9, no.1 (2019): 209-220. magiran.com/p1942707
محمدعلی ابراهیمی نیک ، عباس روحانی، (1397). 'ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست توده ای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعی'، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(1)، صص.209-220. magiran.com/p1942707
M. A Ebrahimi_Nik _A Rohani, (2019). 'Fabrication and Evaluation of a Portable Biomass Stove for Implementing in Regions without Access to Natural Gas Distribution Network ', Journal of Agricultural Machinery, 9(1), pp.209-220. magiran.com/p1942707
محمدعلی ابراهیمی نیک ؛ عباس روحانی. "ساخت و ارزیابی یک اجاق زیست توده ای سیار برای استفاده در مناطق دور از شبکه توزیع گاز طبیعی". دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9 ،1 ، 1397، 209-220. magiran.com/p1942707
M. A Ebrahimi_Nik _A Rohani. "Fabrication and Evaluation of a Portable Biomass Stove for Implementing in Regions without Access to Natural Gas Distribution Network ", Journal of Agricultural Machinery, 9, 1, 2019, 209-220. magiran.com/p1942707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال