ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام علی میرزایی ، نرگس باقری، حمید جعفری قریه علی، (1397). بررسی آداب، رسوم و آیین های سوگواری در قصه های عامیانه (با تکیه بر کتاب «قصه های مشدی گلین خانم» و «جامع الحکایات»)، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 6(24)، 47-68. magiran.com/p1942728
Elham Ali Mirzaei, Narges Bagheri, Hamid Ja’fari Gharieh Ali, (2019). Investigating customs and rituals of mourning in folk tales (Based on “ Mashdi Galin tales “ and Jawami ul- Hikayat), Culture and Folk Literature, 6(24), 47-68. magiran.com/p1942728
الهام علی میرزایی ، نرگس باقری، حمید جعفری قریه علی، بررسی آداب، رسوم و آیین های سوگواری در قصه های عامیانه (با تکیه بر کتاب «قصه های مشدی گلین خانم» و «جامع الحکایات»). نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 1397؛ 6(24): 47-68. magiran.com/p1942728
Elham Ali Mirzaei, Narges Bagheri, Hamid Ja’fari Gharieh Ali, Investigating customs and rituals of mourning in folk tales (Based on “ Mashdi Galin tales “ and Jawami ul- Hikayat), Culture and Folk Literature, 2019; 6(24): 47-68. magiran.com/p1942728
الهام علی میرزایی ، نرگس باقری، حمید جعفری قریه علی، "بررسی آداب، رسوم و آیین های سوگواری در قصه های عامیانه (با تکیه بر کتاب «قصه های مشدی گلین خانم» و «جامع الحکایات»)"، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه 6، شماره 24 (1397): 47-68. magiran.com/p1942728
Elham Ali Mirzaei, Narges Bagheri, Hamid Ja’fari Gharieh Ali, "Investigating customs and rituals of mourning in folk tales (Based on “ Mashdi Galin tales “ and Jawami ul- Hikayat)", Culture and Folk Literature 6, no.24 (2019): 47-68. magiran.com/p1942728
الهام علی میرزایی ، نرگس باقری، حمید جعفری قریه علی، (1397). 'بررسی آداب، رسوم و آیین های سوگواری در قصه های عامیانه (با تکیه بر کتاب «قصه های مشدی گلین خانم» و «جامع الحکایات»)'، نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 6(24)، صص.47-68. magiran.com/p1942728
Elham Ali Mirzaei, Narges Bagheri, Hamid Ja’fari Gharieh Ali, (2019). 'Investigating customs and rituals of mourning in folk tales (Based on “ Mashdi Galin tales “ and Jawami ul- Hikayat)', Culture and Folk Literature, 6(24), pp.47-68. magiran.com/p1942728
الهام علی میرزایی ؛ نرگس باقری؛ حمید جعفری قریه علی. "بررسی آداب، رسوم و آیین های سوگواری در قصه های عامیانه (با تکیه بر کتاب «قصه های مشدی گلین خانم» و «جامع الحکایات»)". نشریه فرهنگ و ادبیات عامه، 6 ،24 ، 1397، 47-68. magiran.com/p1942728
Elham Ali Mirzaei; Narges Bagheri; Hamid Ja’fari Gharieh Ali. "Investigating customs and rituals of mourning in folk tales (Based on “ Mashdi Galin tales “ and Jawami ul- Hikayat)", Culture and Folk Literature, 6, 24, 2019, 47-68. magiran.com/p1942728
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال