ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران سهراب زاده، مرتضی واحدیان ، حسن پیری، (1397). تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام)، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 6(3)، 167-189. magiran.com/p1942791
Mehran Sohrabzadeh, Morteza Vahedian, Hassan Piri , (2019). Phenomenological Analysis of Showing Consumption and Lifestyle in Online Social Networks: A Case Study of Instagram Users, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 6(3), 167-189. magiran.com/p1942791
مهران سهراب زاده، مرتضی واحدیان ، حسن پیری، تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام). فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 1397؛ 6(3): 167-189. magiran.com/p1942791
Mehran Sohrabzadeh, Morteza Vahedian, Hassan Piri , Phenomenological Analysis of Showing Consumption and Lifestyle in Online Social Networks: A Case Study of Instagram Users, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 2019; 6(3): 167-189. magiran.com/p1942791
مهران سهراب زاده، مرتضی واحدیان ، حسن پیری، "تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام)"، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 6، شماره 3 (1397): 167-189. magiran.com/p1942791
Mehran Sohrabzadeh, Morteza Vahedian, Hassan Piri , "Phenomenological Analysis of Showing Consumption and Lifestyle in Online Social Networks: A Case Study of Instagram Users", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies 6, no.3 (2019): 167-189. magiran.com/p1942791
مهران سهراب زاده، مرتضی واحدیان ، حسن پیری، (1397). 'تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام)'، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 6(3)، صص.167-189. magiran.com/p1942791
Mehran Sohrabzadeh, Morteza Vahedian, Hassan Piri , (2019). 'Phenomenological Analysis of Showing Consumption and Lifestyle in Online Social Networks: A Case Study of Instagram Users', The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 6(3), pp.167-189. magiran.com/p1942791
مهران سهراب زاده؛ مرتضی واحدیان ؛ حسن پیری. "تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام)". فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 6 ،3 ، 1397، 167-189. magiran.com/p1942791
Mehran Sohrabzadeh; Morteza Vahedian; Hassan Piri . "Phenomenological Analysis of Showing Consumption and Lifestyle in Online Social Networks: A Case Study of Instagram Users", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 6, 3, 2019, 167-189. magiran.com/p1942791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال