ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد واعظی، نعمت الله کرم الهی، سیدمحمدحسین هاشمیان، حسین پرکان ، (1397). صورت بندی و تحلیل موقعیت سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 6(3)، 134-166. magiran.com/p1942794
Ahmad Vaezi, Nematollah Karamollahi, eyyed Mohammad Hossein Hashemian, Hossein Parkan, (2019). Formulating and Analyzing key Hermeneutic Situating Factors in the Cultural Policy-Making of the Islamic Republic of Iran in the Area of Family, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 6(3), 134-166. magiran.com/p1942794
احمد واعظی، نعمت الله کرم الهی، سیدمحمدحسین هاشمیان، حسین پرکان ، صورت بندی و تحلیل موقعیت سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده. فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 1397؛ 6(3): 134-166. magiran.com/p1942794
Ahmad Vaezi, Nematollah Karamollahi, eyyed Mohammad Hossein Hashemian, Hossein Parkan, Formulating and Analyzing key Hermeneutic Situating Factors in the Cultural Policy-Making of the Islamic Republic of Iran in the Area of Family, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 2019; 6(3): 134-166. magiran.com/p1942794
احمد واعظی، نعمت الله کرم الهی، سیدمحمدحسین هاشمیان، حسین پرکان ، "صورت بندی و تحلیل موقعیت سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده"، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 6، شماره 3 (1397): 134-166. magiran.com/p1942794
Ahmad Vaezi, Nematollah Karamollahi, eyyed Mohammad Hossein Hashemian, Hossein Parkan, "Formulating and Analyzing key Hermeneutic Situating Factors in the Cultural Policy-Making of the Islamic Republic of Iran in the Area of Family", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies 6, no.3 (2019): 134-166. magiran.com/p1942794
احمد واعظی، نعمت الله کرم الهی، سیدمحمدحسین هاشمیان، حسین پرکان ، (1397). 'صورت بندی و تحلیل موقعیت سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده'، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 6(3)، صص.134-166. magiran.com/p1942794
Ahmad Vaezi, Nematollah Karamollahi, eyyed Mohammad Hossein Hashemian, Hossein Parkan, (2019). 'Formulating and Analyzing key Hermeneutic Situating Factors in the Cultural Policy-Making of the Islamic Republic of Iran in the Area of Family', The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 6(3), pp.134-166. magiran.com/p1942794
احمد واعظی؛ نعمت الله کرم الهی؛ سیدمحمدحسین هاشمیان؛ حسین پرکان . "صورت بندی و تحلیل موقعیت سازهای کلیدی هرمنوتیکی در سیاست گذاری فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خانواده". فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 6 ،3 ، 1397، 134-166. magiran.com/p1942794
Ahmad Vaezi; Nematollah Karamollahi; eyyed Mohammad Hossein Hashemian; Hossein Parkan. "Formulating and Analyzing key Hermeneutic Situating Factors in the Cultural Policy-Making of the Islamic Republic of Iran in the Area of Family", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 6, 3, 2019, 134-166. magiran.com/p1942794
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال