ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فائزه خاکپور، نگار مزاری ، محمدرضا فارسیان، (1397). نوآوری در بازآفرینی اسطوره اورفه: انعکاس متون کهن در قرن بیستم، مطالعه نمایشنامه اوریدیس ژان آنوی بر اساس روش اسطوره کاوی ژیلبر دوران، نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه، 12(22)، 69-86. magiran.com/p1942816
Faezeh Khakpour, Negar MAZARI , Mohammad Reza Farsian , (2019). Approche « Innovante » du Mythe d’Orphée : Étude de la Transition du Monde Antique au XXème Siècle par l’Eurydice de Jean Anouilh d’après la Mythanalyse de Gilbert Durand, Recherches en Langue et Littérature Françaises, 12(22), 69-86. magiran.com/p1942816
فائزه خاکپور، نگار مزاری ، محمدرضا فارسیان، نوآوری در بازآفرینی اسطوره اورفه: انعکاس متون کهن در قرن بیستم، مطالعه نمایشنامه اوریدیس ژان آنوی بر اساس روش اسطوره کاوی ژیلبر دوران. نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه، 1397؛ 12(22): 69-86. magiran.com/p1942816
Faezeh Khakpour, Negar MAZARI , Mohammad Reza Farsian , Approche « Innovante » du Mythe d’Orphée : Étude de la Transition du Monde Antique au XXème Siècle par l’Eurydice de Jean Anouilh d’après la Mythanalyse de Gilbert Durand, Recherches en Langue et Littérature Françaises, 2019; 12(22): 69-86. magiran.com/p1942816
فائزه خاکپور، نگار مزاری ، محمدرضا فارسیان، "نوآوری در بازآفرینی اسطوره اورفه: انعکاس متون کهن در قرن بیستم، مطالعه نمایشنامه اوریدیس ژان آنوی بر اساس روش اسطوره کاوی ژیلبر دوران"، نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه 12، شماره 22 (1397): 69-86. magiran.com/p1942816
Faezeh Khakpour, Negar MAZARI , Mohammad Reza Farsian , "Approche « Innovante » du Mythe d’Orphée : Étude de la Transition du Monde Antique au XXème Siècle par l’Eurydice de Jean Anouilh d’après la Mythanalyse de Gilbert Durand", Recherches en Langue et Littérature Françaises 12, no.22 (2019): 69-86. magiran.com/p1942816
فائزه خاکپور، نگار مزاری ، محمدرضا فارسیان، (1397). 'نوآوری در بازآفرینی اسطوره اورفه: انعکاس متون کهن در قرن بیستم، مطالعه نمایشنامه اوریدیس ژان آنوی بر اساس روش اسطوره کاوی ژیلبر دوران'، نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه، 12(22)، صص.69-86. magiran.com/p1942816
Faezeh Khakpour, Negar MAZARI , Mohammad Reza Farsian , (2019). 'Approche « Innovante » du Mythe d’Orphée : Étude de la Transition du Monde Antique au XXème Siècle par l’Eurydice de Jean Anouilh d’après la Mythanalyse de Gilbert Durand', Recherches en Langue et Littérature Françaises, 12(22), pp.69-86. magiran.com/p1942816
فائزه خاکپور؛ نگار مزاری ؛ محمدرضا فارسیان. "نوآوری در بازآفرینی اسطوره اورفه: انعکاس متون کهن در قرن بیستم، مطالعه نمایشنامه اوریدیس ژان آنوی بر اساس روش اسطوره کاوی ژیلبر دوران". نشریه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه، 12 ،22 ، 1397، 69-86. magiran.com/p1942816
Faezeh Khakpour; Negar MAZARI ; Mohammad Reza Farsian . "Approche « Innovante » du Mythe d’Orphée : Étude de la Transition du Monde Antique au XXème Siècle par l’Eurydice de Jean Anouilh d’après la Mythanalyse de Gilbert Durand", Recherches en Langue et Littérature Françaises, 12, 22, 2019, 69-86. magiran.com/p1942816
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال