ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید سینا عیسی پور ، رضا مقدسی، مهدی پیروزیان، جلیل اجلی، (1397). بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام های بهره برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، 407-424. magiran.com/p1942832
Seyed sina Eisapour, Reza Moghaddasi, Mehdi Pirozian, Jalil Ajali, (2018). Evaluation technical, allocation and economic efficiency and Small-Peasant Farming Systems in the villages of City Miyaneh, Rural Development Strategies, 5(3), 407-424. magiran.com/p1942832
سید سینا عیسی پور ، رضا مقدسی، مهدی پیروزیان، جلیل اجلی، بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام های بهره برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1397؛ 5(3): 407-424. magiran.com/p1942832
Seyed sina Eisapour, Reza Moghaddasi, Mehdi Pirozian, Jalil Ajali, Evaluation technical, allocation and economic efficiency and Small-Peasant Farming Systems in the villages of City Miyaneh, Rural Development Strategies, 2018; 5(3): 407-424. magiran.com/p1942832
سید سینا عیسی پور ، رضا مقدسی، مهدی پیروزیان، جلیل اجلی، "بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام های بهره برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 5، شماره 3 (1397): 407-424. magiran.com/p1942832
Seyed sina Eisapour, Reza Moghaddasi, Mehdi Pirozian, Jalil Ajali, "Evaluation technical, allocation and economic efficiency and Small-Peasant Farming Systems in the villages of City Miyaneh", Rural Development Strategies 5, no.3 (2018): 407-424. magiran.com/p1942832
سید سینا عیسی پور ، رضا مقدسی، مهدی پیروزیان، جلیل اجلی، (1397). 'بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام های بهره برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، صص.407-424. magiran.com/p1942832
Seyed sina Eisapour, Reza Moghaddasi, Mehdi Pirozian, Jalil Ajali, (2018). 'Evaluation technical, allocation and economic efficiency and Small-Peasant Farming Systems in the villages of City Miyaneh', Rural Development Strategies, 5(3), pp.407-424. magiran.com/p1942832
سید سینا عیسی پور ؛ رضا مقدسی؛ مهدی پیروزیان؛ جلیل اجلی. "بررسی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی نظام های بهره برداری خرد و دهقانی در روستاهای شهرستان میانه". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5 ،3 ، 1397، 407-424. magiran.com/p1942832
Seyed sina Eisapour; Reza Moghaddasi; Mehdi Pirozian; Jalil Ajali. "Evaluation technical, allocation and economic efficiency and Small-Peasant Farming Systems in the villages of City Miyaneh", Rural Development Strategies, 5, 3, 2018, 407-424. magiran.com/p1942832
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال