ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمیله علیلو، محمد چیذری ، شهلا چوبچیان، (1397). بررسی سازه ‏های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، 289-309. magiran.com/p1942838
Jamileh Aliloo, Mohammad Chizari, SHahla CHoobchian, (2018). Investigation of components affecting farmers' participation in irrigation management (Case of Khoy County), Rural Development Strategies, 5(3), 289-309. magiran.com/p1942838
جمیله علیلو، محمد چیذری ، شهلا چوبچیان، بررسی سازه ‏های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1397؛ 5(3): 289-309. magiran.com/p1942838
Jamileh Aliloo, Mohammad Chizari, SHahla CHoobchian, Investigation of components affecting farmers' participation in irrigation management (Case of Khoy County), Rural Development Strategies, 2018; 5(3): 289-309. magiran.com/p1942838
جمیله علیلو، محمد چیذری ، شهلا چوبچیان، "بررسی سازه ‏های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 5، شماره 3 (1397): 289-309. magiran.com/p1942838
Jamileh Aliloo, Mohammad Chizari, SHahla CHoobchian, "Investigation of components affecting farmers' participation in irrigation management (Case of Khoy County)", Rural Development Strategies 5, no.3 (2018): 289-309. magiran.com/p1942838
جمیله علیلو، محمد چیذری ، شهلا چوبچیان، (1397). 'بررسی سازه ‏های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، صص.289-309. magiran.com/p1942838
Jamileh Aliloo, Mohammad Chizari, SHahla CHoobchian, (2018). 'Investigation of components affecting farmers' participation in irrigation management (Case of Khoy County)', Rural Development Strategies, 5(3), pp.289-309. magiran.com/p1942838
جمیله علیلو؛ محمد چیذری ؛ شهلا چوبچیان. "بررسی سازه ‏های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری (مورد مطالعه شهرستان خوی)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5 ،3 ، 1397، 289-309. magiran.com/p1942838
Jamileh Aliloo; Mohammad Chizari; SHahla CHoobchian. "Investigation of components affecting farmers' participation in irrigation management (Case of Khoy County)", Rural Development Strategies, 5, 3, 2018, 289-309. magiran.com/p1942838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال