ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ژیلا مرادی ، علی اصغر میرک زاده، فرحناز رستمی، (1397). شناسایی موانع توسعه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، 311-327. magiran.com/p1942843
Zhila Moradi, Ali Asqar Mirak Zade, Farahnaz Rostami, (2018). Identification Barriers of Agricultural Development from Farmers Perspective of the Qaratureh District, Rural Development Strategies, 5(3), 311-327. magiran.com/p1942843
ژیلا مرادی ، علی اصغر میرک زاده، فرحناز رستمی، شناسایی موانع توسعه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1397؛ 5(3): 311-327. magiran.com/p1942843
Zhila Moradi, Ali Asqar Mirak Zade, Farahnaz Rostami, Identification Barriers of Agricultural Development from Farmers Perspective of the Qaratureh District, Rural Development Strategies, 2018; 5(3): 311-327. magiran.com/p1942843
ژیلا مرادی ، علی اصغر میرک زاده، فرحناز رستمی، "شناسایی موانع توسعه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 5، شماره 3 (1397): 311-327. magiran.com/p1942843
Zhila Moradi, Ali Asqar Mirak Zade, Farahnaz Rostami, "Identification Barriers of Agricultural Development from Farmers Perspective of the Qaratureh District", Rural Development Strategies 5, no.3 (2018): 311-327. magiran.com/p1942843
ژیلا مرادی ، علی اصغر میرک زاده، فرحناز رستمی، (1397). 'شناسایی موانع توسعه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، صص.311-327. magiran.com/p1942843
Zhila Moradi, Ali Asqar Mirak Zade, Farahnaz Rostami, (2018). 'Identification Barriers of Agricultural Development from Farmers Perspective of the Qaratureh District', Rural Development Strategies, 5(3), pp.311-327. magiran.com/p1942843
ژیلا مرادی ؛ علی اصغر میرک زاده؛ فرحناز رستمی. "شناسایی موانع توسعه کشاورزی از دیدگاه کشاورزان دهستان قراتوره". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5 ،3 ، 1397، 311-327. magiran.com/p1942843
Zhila Moradi; Ali Asqar Mirak Zade; Farahnaz Rostami. "Identification Barriers of Agricultural Development from Farmers Perspective of the Qaratureh District", Rural Development Strategies, 5, 3, 2018, 311-327. magiran.com/p1942843
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال