ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن ملکی، رضا دهقانی بیدگلی ، رضا قانع مقدم، (1397). بررسی اثرات طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل)، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، 347-362. magiran.com/p1942848
Mohsen Maleki, Reza Dehghani bidgoli, Reza Ghane Moghadam, (2018). Investigating the Effects of Natural Resources and Watershed Management Plans Implemented with the Participation of Field Operators in Rural Development (Case study: Gharehiran Basin of the Nir city of Ardebil province), Rural Development Strategies, 5(3), 347-362. magiran.com/p1942848
محسن ملکی، رضا دهقانی بیدگلی ، رضا قانع مقدم، بررسی اثرات طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل). نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1397؛ 5(3): 347-362. magiran.com/p1942848
Mohsen Maleki, Reza Dehghani bidgoli, Reza Ghane Moghadam, Investigating the Effects of Natural Resources and Watershed Management Plans Implemented with the Participation of Field Operators in Rural Development (Case study: Gharehiran Basin of the Nir city of Ardebil province), Rural Development Strategies, 2018; 5(3): 347-362. magiran.com/p1942848
محسن ملکی، رضا دهقانی بیدگلی ، رضا قانع مقدم، "بررسی اثرات طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل)"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 5، شماره 3 (1397): 347-362. magiran.com/p1942848
Mohsen Maleki, Reza Dehghani bidgoli, Reza Ghane Moghadam, "Investigating the Effects of Natural Resources and Watershed Management Plans Implemented with the Participation of Field Operators in Rural Development (Case study: Gharehiran Basin of the Nir city of Ardebil province)", Rural Development Strategies 5, no.3 (2018): 347-362. magiran.com/p1942848
محسن ملکی، رضا دهقانی بیدگلی ، رضا قانع مقدم، (1397). 'بررسی اثرات طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل)'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، صص.347-362. magiran.com/p1942848
Mohsen Maleki, Reza Dehghani bidgoli, Reza Ghane Moghadam, (2018). 'Investigating the Effects of Natural Resources and Watershed Management Plans Implemented with the Participation of Field Operators in Rural Development (Case study: Gharehiran Basin of the Nir city of Ardebil province)', Rural Development Strategies, 5(3), pp.347-362. magiran.com/p1942848
محسن ملکی؛ رضا دهقانی بیدگلی ؛ رضا قانع مقدم. "بررسی اثرات طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل)". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5 ،3 ، 1397، 347-362. magiran.com/p1942848
Mohsen Maleki; Reza Dehghani bidgoli; Reza Ghane Moghadam. "Investigating the Effects of Natural Resources and Watershed Management Plans Implemented with the Participation of Field Operators in Rural Development (Case study: Gharehiran Basin of the Nir city of Ardebil province)", Rural Development Strategies, 5, 3, 2018, 347-362. magiran.com/p1942848
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال