ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا مدد زاده ، اکبر احمدی آسور ، مجید فلاحی، زهرا شریفی، (1397). ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال 1395، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(6)، 741-748. magiran.com/p1942850
Mina Madadzadeh, Akbar Ahmadi Asoor , Majid Fallahi, Zahra Sharifi, (2019). RISK ASSESSMENT OF MUSCLUSKELTAL DISORDERS AMONG ELDERY HOME CAREGIVERS OF SABZEVAR IN 1395, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(6), 741-748. magiran.com/p1942850
مینا مدد زاده ، اکبر احمدی آسور ، مجید فلاحی، زهرا شریفی، ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 1397؛ 25(6): 741-748. magiran.com/p1942850
Mina Madadzadeh, Akbar Ahmadi Asoor , Majid Fallahi, Zahra Sharifi, RISK ASSESSMENT OF MUSCLUSKELTAL DISORDERS AMONG ELDERY HOME CAREGIVERS OF SABZEVAR IN 1395, Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2019; 25(6): 741-748. magiran.com/p1942850
مینا مدد زاده ، اکبر احمدی آسور ، مجید فلاحی، زهرا شریفی، "ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال 1395"، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 25، شماره 6 (1397): 741-748. magiran.com/p1942850
Mina Madadzadeh, Akbar Ahmadi Asoor , Majid Fallahi, Zahra Sharifi, "RISK ASSESSMENT OF MUSCLUSKELTAL DISORDERS AMONG ELDERY HOME CAREGIVERS OF SABZEVAR IN 1395", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 25, no.6 (2019): 741-748. magiran.com/p1942850
مینا مدد زاده ، اکبر احمدی آسور ، مجید فلاحی، زهرا شریفی، (1397). 'ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال 1395'، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25(6)، صص.741-748. magiran.com/p1942850
Mina Madadzadeh, Akbar Ahmadi Asoor , Majid Fallahi, Zahra Sharifi, (2019). 'RISK ASSESSMENT OF MUSCLUSKELTAL DISORDERS AMONG ELDERY HOME CAREGIVERS OF SABZEVAR IN 1395', Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25(6), pp.741-748. magiran.com/p1942850
مینا مدد زاده ؛ اکبر احمدی آسور ؛ مجید فلاحی؛ زهرا شریفی. "ارزیابی ریسک ابتلا به عوارض اسکلتی-عضلانی در بین پرسنل مراقبت در خانه های سالمندان شهر سبزوار در سال 1395". مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 25 ،6 ، 1397، 741-748. magiran.com/p1942850
Mina Madadzadeh; Akbar Ahmadi Asoor ; Majid Fallahi; Zahra Sharifi. "RISK ASSESSMENT OF MUSCLUSKELTAL DISORDERS AMONG ELDERY HOME CAREGIVERS OF SABZEVAR IN 1395", Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 25, 6, 2019, 741-748. magiran.com/p1942850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال