ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وکیل حیدری ساربان ، سهیلا باختر، عبدالرضا خوش رفتار، (1397). تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، 383-395. magiran.com/p1942851
Vakil Heidari Sarban, sohyla bakhtar, Abdolreza khoshraftar, (2018). The analysis Social Security and its impact on tourism development Case study: Sarab-e Harsam, a tourism target village in West Islam Abad, Rural Development Strategies, 5(3), 383-395. magiran.com/p1942851
وکیل حیدری ساربان ، سهیلا باختر، عبدالرضا خوش رفتار، تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1397؛ 5(3): 383-395. magiran.com/p1942851
Vakil Heidari Sarban, sohyla bakhtar, Abdolreza khoshraftar, The analysis Social Security and its impact on tourism development Case study: Sarab-e Harsam, a tourism target village in West Islam Abad, Rural Development Strategies, 2018; 5(3): 383-395. magiran.com/p1942851
وکیل حیدری ساربان ، سهیلا باختر، عبدالرضا خوش رفتار، "تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 5، شماره 3 (1397): 383-395. magiran.com/p1942851
Vakil Heidari Sarban, sohyla bakhtar, Abdolreza khoshraftar, "The analysis Social Security and its impact on tourism development Case study: Sarab-e Harsam, a tourism target village in West Islam Abad", Rural Development Strategies 5, no.3 (2018): 383-395. magiran.com/p1942851
وکیل حیدری ساربان ، سهیلا باختر، عبدالرضا خوش رفتار، (1397). 'تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، صص.383-395. magiran.com/p1942851
Vakil Heidari Sarban, sohyla bakhtar, Abdolreza khoshraftar, (2018). 'The analysis Social Security and its impact on tourism development Case study: Sarab-e Harsam, a tourism target village in West Islam Abad', Rural Development Strategies, 5(3), pp.383-395. magiran.com/p1942851
وکیل حیدری ساربان ؛ سهیلا باختر؛ عبدالرضا خوش رفتار. "تحلیل امنیت اجتماعی و اثرات آن در توسعه گردشگری مورد مطالعه: روستای سراب هرسم- شهرستان اسلام آباد غرب". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5 ،3 ، 1397، 383-395. magiran.com/p1942851
Vakil Heidari Sarban; sohyla bakhtar; Abdolreza khoshraftar. "The analysis Social Security and its impact on tourism development Case study: Sarab-e Harsam, a tourism target village in West Islam Abad", Rural Development Strategies, 5, 3, 2018, 383-395. magiran.com/p1942851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال