ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد اسدالهی ، حسین آگهی، زهرا اطهری، (1397). بررسی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، 397-406. magiran.com/p1942853
mohammad asadolahi, Hossein Agahi, Zahra Athari, (2018). Investigating the Factors Affecting the Resistance of Alshart Village Households in Drought by Using the Sustainable Livelihood Framework, Rural Development Strategies, 5(3), 397-406. magiran.com/p1942853
محمد اسدالهی ، حسین آگهی، زهرا اطهری، بررسی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار. نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 1397؛ 5(3): 397-406. magiran.com/p1942853
mohammad asadolahi, Hossein Agahi, Zahra Athari, Investigating the Factors Affecting the Resistance of Alshart Village Households in Drought by Using the Sustainable Livelihood Framework, Rural Development Strategies, 2018; 5(3): 397-406. magiran.com/p1942853
محمد اسدالهی ، حسین آگهی، زهرا اطهری، "بررسی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار"، نشریه راهبردهای توسعه روستایی 5، شماره 3 (1397): 397-406. magiran.com/p1942853
mohammad asadolahi, Hossein Agahi, Zahra Athari, "Investigating the Factors Affecting the Resistance of Alshart Village Households in Drought by Using the Sustainable Livelihood Framework", Rural Development Strategies 5, no.3 (2018): 397-406. magiran.com/p1942853
محمد اسدالهی ، حسین آگهی، زهرا اطهری، (1397). 'بررسی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار'، نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5(3)، صص.397-406. magiran.com/p1942853
mohammad asadolahi, Hossein Agahi, Zahra Athari, (2018). 'Investigating the Factors Affecting the Resistance of Alshart Village Households in Drought by Using the Sustainable Livelihood Framework', Rural Development Strategies, 5(3), pp.397-406. magiran.com/p1942853
محمد اسدالهی ؛ حسین آگهی؛ زهرا اطهری. "بررسی عوامل تاثیرگذار بر مقاومت خانوار روستایی شهرستان الشتر در هنگام خشکسالی با استفاده از چارچوب معیشت پایدار". نشریه راهبردهای توسعه روستایی، 5 ،3 ، 1397، 397-406. magiran.com/p1942853
mohammad asadolahi; Hossein Agahi; Zahra Athari. "Investigating the Factors Affecting the Resistance of Alshart Village Households in Drought by Using the Sustainable Livelihood Framework", Rural Development Strategies, 5, 3, 2018, 397-406. magiran.com/p1942853
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال