ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی محمدی پور ، میررضا جمشیدی، علیرضا حق شناس، شهلا شهلا باقری متین، (1397). کارایی حشره کش های لامبدا سای هالوترین (هف لامبدا®)، فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل حشرات زمستان گذران سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)، فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی، 8(4)، 71-81. magiran.com/p1942892
A. Mohammadipour, M. Jamshidi, A. Haghashenas, S. Bagheri Matin, (2019). Effectiveness of insecticides lambda cyhalothrin (Hef-Lambda®), Fenitrothion and Deltamethrin against overwintered adults Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae), Journal of Plant Pests Research, 8(4), 71-81. magiran.com/p1942892
علی محمدی پور ، میررضا جمشیدی، علیرضا حق شناس، شهلا شهلا باقری متین، کارایی حشره کش های لامبدا سای هالوترین (هف لامبدا®)، فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل حشرات زمستان گذران سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae). فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی، 1397؛ 8(4): 71-81. magiran.com/p1942892
A. Mohammadipour, M. Jamshidi, A. Haghashenas, S. Bagheri Matin, Effectiveness of insecticides lambda cyhalothrin (Hef-Lambda®), Fenitrothion and Deltamethrin against overwintered adults Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae), Journal of Plant Pests Research, 2019; 8(4): 71-81. magiran.com/p1942892
علی محمدی پور ، میررضا جمشیدی، علیرضا حق شناس، شهلا شهلا باقری متین، "کارایی حشره کش های لامبدا سای هالوترین (هف لامبدا®)، فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل حشرات زمستان گذران سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)"، فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی 8، شماره 4 (1397): 71-81. magiran.com/p1942892
A. Mohammadipour, M. Jamshidi, A. Haghashenas, S. Bagheri Matin, "Effectiveness of insecticides lambda cyhalothrin (Hef-Lambda®), Fenitrothion and Deltamethrin against overwintered adults Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)", Journal of Plant Pests Research 8, no.4 (2019): 71-81. magiran.com/p1942892
علی محمدی پور ، میررضا جمشیدی، علیرضا حق شناس، شهلا شهلا باقری متین، (1397). 'کارایی حشره کش های لامبدا سای هالوترین (هف لامبدا®)، فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل حشرات زمستان گذران سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)'، فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی، 8(4)، صص.71-81. magiran.com/p1942892
A. Mohammadipour, M. Jamshidi, A. Haghashenas, S. Bagheri Matin, (2019). 'Effectiveness of insecticides lambda cyhalothrin (Hef-Lambda®), Fenitrothion and Deltamethrin against overwintered adults Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)', Journal of Plant Pests Research, 8(4), pp.71-81. magiran.com/p1942892
علی محمدی پور ؛ میررضا جمشیدی؛ علیرضا حق شناس؛ شهلا شهلا باقری متین. "کارایی حشره کش های لامبدا سای هالوترین (هف لامبدا®)، فنیتروتیون و دلتامترین در کنترل حشرات زمستان گذران سن گندم Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)". فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی، 8 ،4 ، 1397، 71-81. magiran.com/p1942892
A. Mohammadipour; M. Jamshidi; A. Haghashenas; S. Bagheri Matin. "Effectiveness of insecticides lambda cyhalothrin (Hef-Lambda®), Fenitrothion and Deltamethrin against overwintered adults Sunn pest, Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)", Journal of Plant Pests Research, 8, 4, 2019, 71-81. magiran.com/p1942892
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال