ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ماهرخ ، مجید نبی پور، حبیب الله روشن فکر، رجب چوکان، (1397). واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسین، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 12(1)، 1-15. magiran.com/p1942921
Ali Mahrokh , Majid Nabipour, Habib Alah Roshanfekr, Rajab Choukan, (2019). Response of some grain maize physiological parameters to drought stress and application of auxin and cytokinin hormones, Journal of environmental stresses in crop sciences, 12(1), 1-15. magiran.com/p1942921
علی ماهرخ ، مجید نبی پور، حبیب الله روشن فکر، رجب چوکان، واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسین. مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 1397؛ 12(1): 1-15. magiran.com/p1942921
Ali Mahrokh , Majid Nabipour, Habib Alah Roshanfekr, Rajab Choukan, Response of some grain maize physiological parameters to drought stress and application of auxin and cytokinin hormones, Journal of environmental stresses in crop sciences, 2019; 12(1): 1-15. magiran.com/p1942921
علی ماهرخ ، مجید نبی پور، حبیب الله روشن فکر، رجب چوکان، "واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسین"، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی 12، شماره 1 (1397): 1-15. magiran.com/p1942921
Ali Mahrokh , Majid Nabipour, Habib Alah Roshanfekr, Rajab Choukan, "Response of some grain maize physiological parameters to drought stress and application of auxin and cytokinin hormones", Journal of environmental stresses in crop sciences 12, no.1 (2019): 1-15. magiran.com/p1942921
علی ماهرخ ، مجید نبی پور، حبیب الله روشن فکر، رجب چوکان، (1397). 'واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسین'، مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 12(1)، صص.1-15. magiran.com/p1942921
Ali Mahrokh , Majid Nabipour, Habib Alah Roshanfekr, Rajab Choukan, (2019). 'Response of some grain maize physiological parameters to drought stress and application of auxin and cytokinin hormones', Journal of environmental stresses in crop sciences, 12(1), pp.1-15. magiran.com/p1942921
علی ماهرخ ؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشن فکر؛ رجب چوکان. "واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسین". مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی، 12 ،1 ، 1397، 1-15. magiran.com/p1942921
Ali Mahrokh ; Majid Nabipour; Habib Alah Roshanfekr; Rajab Choukan. "Response of some grain maize physiological parameters to drought stress and application of auxin and cytokinin hormones", Journal of environmental stresses in crop sciences, 12, 1, 2019, 1-15. magiran.com/p1942921
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال