ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرنوش معافی ، حمیده حاج نصیری، طاهره حسینی، زینب علی مرادی، زهرا باجلان، (1397). بررسی خودکارآمدی شیردهی و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستان کوثر شهر قزوین در سال 96-1395: یک مطالعه توصیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 17(11)، 1003-1016. magiran.com/p1942931
F. Moafi , H. H. Hajnasiri, T. Hosseini, Z. Alimoradi, Z. Bajalan, (2019). Breastfeeding Self-Efficacy and Its Associated Factors in Women who Gave Birth in Kosar Hospital of Qazvin in 2016-2017: A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 17(11), 1003-1016. magiran.com/p1942931
فرنوش معافی ، حمیده حاج نصیری، طاهره حسینی، زینب علی مرادی، زهرا باجلان، بررسی خودکارآمدی شیردهی و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستان کوثر شهر قزوین در سال 96-1395: یک مطالعه توصیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 1397؛ 17(11): 1003-1016. magiran.com/p1942931
F. Moafi , H. H. Hajnasiri, T. Hosseini, Z. Alimoradi, Z. Bajalan, Breastfeeding Self-Efficacy and Its Associated Factors in Women who Gave Birth in Kosar Hospital of Qazvin in 2016-2017: A Descriptive Study, Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 2019; 17(11): 1003-1016. magiran.com/p1942931
فرنوش معافی ، حمیده حاج نصیری، طاهره حسینی، زینب علی مرادی، زهرا باجلان، "بررسی خودکارآمدی شیردهی و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستان کوثر شهر قزوین در سال 96-1395: یک مطالعه توصیفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 17، شماره 11 (1397): 1003-1016. magiran.com/p1942931
F. Moafi , H. H. Hajnasiri, T. Hosseini, Z. Alimoradi, Z. Bajalan, " Breastfeeding Self-Efficacy and Its Associated Factors in Women who Gave Birth in Kosar Hospital of Qazvin in 2016-2017: A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 17, no.11 (2019): 1003-1016. magiran.com/p1942931
فرنوش معافی ، حمیده حاج نصیری، طاهره حسینی، زینب علی مرادی، زهرا باجلان، (1397). 'بررسی خودکارآمدی شیردهی و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستان کوثر شهر قزوین در سال 96-1395: یک مطالعه توصیفی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 17(11)، صص.1003-1016. magiran.com/p1942931
F. Moafi , H. H. Hajnasiri, T. Hosseini, Z. Alimoradi, Z. Bajalan, (2019). ' Breastfeeding Self-Efficacy and Its Associated Factors in Women who Gave Birth in Kosar Hospital of Qazvin in 2016-2017: A Descriptive Study', Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 17(11), pp.1003-1016. magiran.com/p1942931
فرنوش معافی ؛ حمیده حاج نصیری؛ طاهره حسینی؛ زینب علی مرادی؛ زهرا باجلان. "بررسی خودکارآمدی شیردهی و عوامل مرتبط با آن در زنان زایمان کرده در بیمارستان کوثر شهر قزوین در سال 96-1395: یک مطالعه توصیفی". مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، 17 ،11 ، 1397، 1003-1016. magiran.com/p1942931
F. Moafi ; H. H. Hajnasiri; T. Hosseini; Z. Alimoradi; Z. Bajalan. " Breastfeeding Self-Efficacy and Its Associated Factors in Women who Gave Birth in Kosar Hospital of Qazvin in 2016-2017: A Descriptive Study", Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences, 17, 11, 2019, 1003-1016. magiran.com/p1942931
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال