ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کوروش دلاور، فائزه قناتی، حسن زارع، مایوان، مهرداد بهمنش، (1397). تاثیر تغذیه سیلیکونی بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ذرت، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 7(27)، 45-57. magiran.com/p1942966
Kourosh Delavar, Faezeh Ghanati , Hassan Zare, Maivan, Mehrdad Behmanesh , (2019). Effects of silicon nutrition on the physiological parameters of maize, Journal of Plant Process and Function, 7(27), 45-57. magiran.com/p1942966
کوروش دلاور، فائزه قناتی، حسن زارع، مایوان، مهرداد بهمنش، تاثیر تغذیه سیلیکونی بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ذرت. فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 1397؛ 7(27): 45-57. magiran.com/p1942966
Kourosh Delavar, Faezeh Ghanati , Hassan Zare, Maivan, Mehrdad Behmanesh , Effects of silicon nutrition on the physiological parameters of maize, Journal of Plant Process and Function, 2019; 7(27): 45-57. magiran.com/p1942966
کوروش دلاور، فائزه قناتی، حسن زارع، مایوان، مهرداد بهمنش، "تاثیر تغذیه سیلیکونی بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ذرت"، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی 7، شماره 27 (1397): 45-57. magiran.com/p1942966
Kourosh Delavar, Faezeh Ghanati , Hassan Zare, Maivan, Mehrdad Behmanesh , " Effects of silicon nutrition on the physiological parameters of maize", Journal of Plant Process and Function 7, no.27 (2019): 45-57. magiran.com/p1942966
کوروش دلاور، فائزه قناتی، حسن زارع، مایوان، مهرداد بهمنش، (1397). 'تاثیر تغذیه سیلیکونی بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ذرت'، فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 7(27)، صص.45-57. magiran.com/p1942966
Kourosh Delavar, Faezeh Ghanati , Hassan Zare, Maivan, Mehrdad Behmanesh , (2019). ' Effects of silicon nutrition on the physiological parameters of maize', Journal of Plant Process and Function, 7(27), pp.45-57. magiran.com/p1942966
کوروش دلاور؛ فائزه قناتی؛ حسن زارع؛ مایوان؛ مهرداد بهمنش. "تاثیر تغذیه سیلیکونی بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ذرت". فصلنامه فرآیند و کارکرد گیاهی، 7 ،27 ، 1397، 45-57. magiran.com/p1942966
Kourosh Delavar; Faezeh Ghanati ; Hassan Zare; Maivan; Mehrdad Behmanesh . " Effects of silicon nutrition on the physiological parameters of maize", Journal of Plant Process and Function, 7, 27, 2019, 45-57. magiran.com/p1942966
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال