ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری توتونچیان، سید محمدرضا امام ، احمدرضا خزایی، (1397). حقوق اقتصادی شهروندی و تعارض آن با منافع عمومی با تاکید بر نظر امام خمینی ‎(ره)‎، فصلنامه حقوق پزشکی، 12(46)، 155-175. magiran.com/p1942973
Mehri Toutounchian , Seyyed Mohammad Reza Emam , Ahmad Reza Khazaee , (2018). Investigating Citizen`s Economic Rights and its Contradiction with Public Interest in Light of Imam Khomeini`s View , Iranian Journal of Medical Law, 12(46), 155-175. magiran.com/p1942973
مهری توتونچیان، سید محمدرضا امام ، احمدرضا خزایی، حقوق اقتصادی شهروندی و تعارض آن با منافع عمومی با تاکید بر نظر امام خمینی ‎(ره)‎. فصلنامه حقوق پزشکی، 1397؛ 12(46): 155-175. magiran.com/p1942973
Mehri Toutounchian , Seyyed Mohammad Reza Emam , Ahmad Reza Khazaee , Investigating Citizen`s Economic Rights and its Contradiction with Public Interest in Light of Imam Khomeini`s View , Iranian Journal of Medical Law, 2018; 12(46): 155-175. magiran.com/p1942973
مهری توتونچیان، سید محمدرضا امام ، احمدرضا خزایی، "حقوق اقتصادی شهروندی و تعارض آن با منافع عمومی با تاکید بر نظر امام خمینی ‎(ره)‎"، فصلنامه حقوق پزشکی 12، شماره 46 (1397): 155-175. magiran.com/p1942973
Mehri Toutounchian , Seyyed Mohammad Reza Emam , Ahmad Reza Khazaee , "Investigating Citizen`s Economic Rights and its Contradiction with Public Interest in Light of Imam Khomeini`s View ", Iranian Journal of Medical Law 12, no.46 (2018): 155-175. magiran.com/p1942973
مهری توتونچیان، سید محمدرضا امام ، احمدرضا خزایی، (1397). 'حقوق اقتصادی شهروندی و تعارض آن با منافع عمومی با تاکید بر نظر امام خمینی ‎(ره)‎'، فصلنامه حقوق پزشکی، 12(46)، صص.155-175. magiran.com/p1942973
Mehri Toutounchian , Seyyed Mohammad Reza Emam , Ahmad Reza Khazaee , (2018). 'Investigating Citizen`s Economic Rights and its Contradiction with Public Interest in Light of Imam Khomeini`s View ', Iranian Journal of Medical Law, 12(46), pp.155-175. magiran.com/p1942973
مهری توتونچیان؛ سید محمدرضا امام ؛ احمدرضا خزایی. "حقوق اقتصادی شهروندی و تعارض آن با منافع عمومی با تاکید بر نظر امام خمینی ‎(ره)‎". فصلنامه حقوق پزشکی، 12 ،46 ، 1397، 155-175. magiran.com/p1942973
Mehri Toutounchian ; Seyyed Mohammad Reza Emam ; Ahmad Reza Khazaee . "Investigating Citizen`s Economic Rights and its Contradiction with Public Interest in Light of Imam Khomeini`s View ", Iranian Journal of Medical Law, 12, 46, 2018, 155-175. magiran.com/p1942973
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال