ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرجس اکاتی ، فاطمه عین الهی، مصطفی غفاری، (1397). بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیلa در آب مخازن چاه نیمه های سیستان، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(4)، 45-55. magiran.com/p1943033
Narjes Okati , Fatemeh eynollahi, Mostasa Ghafari, (2018). Study of Seasonal Changes in Chlorophyll a Concentration in the Water of Chahnimeh Reservoirs in Sistan, Journal of Environmental Sciences and Technology, 20(4), 45-55. magiran.com/p1943033
نرجس اکاتی ، فاطمه عین الهی، مصطفی غفاری، بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیلa در آب مخازن چاه نیمه های سیستان. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1397؛ 20(4): 45-55. magiran.com/p1943033
Narjes Okati , Fatemeh eynollahi, Mostasa Ghafari, Study of Seasonal Changes in Chlorophyll a Concentration in the Water of Chahnimeh Reservoirs in Sistan, Journal of Environmental Sciences and Technology, 2018; 20(4): 45-55. magiran.com/p1943033
نرجس اکاتی ، فاطمه عین الهی، مصطفی غفاری، "بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیلa در آب مخازن چاه نیمه های سیستان"، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست 20، شماره 4 (1397): 45-55. magiran.com/p1943033
Narjes Okati , Fatemeh eynollahi, Mostasa Ghafari, "Study of Seasonal Changes in Chlorophyll a Concentration in the Water of Chahnimeh Reservoirs in Sistan", Journal of Environmental Sciences and Technology 20, no.4 (2018): 45-55. magiran.com/p1943033
نرجس اکاتی ، فاطمه عین الهی، مصطفی غفاری، (1397). 'بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیلa در آب مخازن چاه نیمه های سیستان'، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20(4)، صص.45-55. magiran.com/p1943033
Narjes Okati , Fatemeh eynollahi, Mostasa Ghafari, (2018). 'Study of Seasonal Changes in Chlorophyll a Concentration in the Water of Chahnimeh Reservoirs in Sistan', Journal of Environmental Sciences and Technology, 20(4), pp.45-55. magiran.com/p1943033
نرجس اکاتی ؛ فاطمه عین الهی؛ مصطفی غفاری. "بررسی تغییرات فصلی میزان کلروفیلa در آب مخازن چاه نیمه های سیستان". فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، 20 ،4 ، 1397، 45-55. magiran.com/p1943033
Narjes Okati ; Fatemeh eynollahi; Mostasa Ghafari. "Study of Seasonal Changes in Chlorophyll a Concentration in the Water of Chahnimeh Reservoirs in Sistan", Journal of Environmental Sciences and Technology, 20, 4, 2018, 45-55. magiran.com/p1943033
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال