ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام نوری، علیرضا مشکی، محمد متینی زاده، علی اصغر ذوالفقاری، سعیده رجایی، (1397). همزیستی برخی قارچ های میکوریزی آربوسکولار با گونه Salsola laricina و تاثیر آن بر بهبود پارامترهای رشد گیاهان، نشریه رستنیها، 19(2)، 130-137. magiran.com/p1943056
Elham Nouri, Alireza Moshki, Mohammad Matinizadeh, Aliasghar Zolfaghari, Saeede Rajaei , (2019). Symbiosis relationship between some arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Salsola laricina and its effect on improving plant growth parameters , Botanical Journal of Iran, 19(2), 130-137. magiran.com/p1943056
الهام نوری، علیرضا مشکی، محمد متینی زاده، علی اصغر ذوالفقاری، سعیده رجایی، همزیستی برخی قارچ های میکوریزی آربوسکولار با گونه Salsola laricina و تاثیر آن بر بهبود پارامترهای رشد گیاهان. نشریه رستنیها، 1397؛ 19(2): 130-137. magiran.com/p1943056
Elham Nouri, Alireza Moshki, Mohammad Matinizadeh, Aliasghar Zolfaghari, Saeede Rajaei , Symbiosis relationship between some arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Salsola laricina and its effect on improving plant growth parameters , Botanical Journal of Iran, 2019; 19(2): 130-137. magiran.com/p1943056
الهام نوری، علیرضا مشکی، محمد متینی زاده، علی اصغر ذوالفقاری، سعیده رجایی، "همزیستی برخی قارچ های میکوریزی آربوسکولار با گونه Salsola laricina و تاثیر آن بر بهبود پارامترهای رشد گیاهان"، نشریه رستنیها 19، شماره 2 (1397): 130-137. magiran.com/p1943056
Elham Nouri, Alireza Moshki, Mohammad Matinizadeh, Aliasghar Zolfaghari, Saeede Rajaei , "Symbiosis relationship between some arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Salsola laricina and its effect on improving plant growth parameters ", Botanical Journal of Iran 19, no.2 (2019): 130-137. magiran.com/p1943056
الهام نوری، علیرضا مشکی، محمد متینی زاده، علی اصغر ذوالفقاری، سعیده رجایی، (1397). 'همزیستی برخی قارچ های میکوریزی آربوسکولار با گونه Salsola laricina و تاثیر آن بر بهبود پارامترهای رشد گیاهان'، نشریه رستنیها، 19(2)، صص.130-137. magiran.com/p1943056
Elham Nouri, Alireza Moshki, Mohammad Matinizadeh, Aliasghar Zolfaghari, Saeede Rajaei , (2019). 'Symbiosis relationship between some arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Salsola laricina and its effect on improving plant growth parameters ', Botanical Journal of Iran, 19(2), pp.130-137. magiran.com/p1943056
الهام نوری؛ علیرضا مشکی؛ محمد متینی زاده؛ علی اصغر ذوالفقاری؛ سعیده رجایی. "همزیستی برخی قارچ های میکوریزی آربوسکولار با گونه Salsola laricina و تاثیر آن بر بهبود پارامترهای رشد گیاهان". نشریه رستنیها، 19 ،2 ، 1397، 130-137. magiran.com/p1943056
Elham Nouri; Alireza Moshki; Mohammad Matinizadeh; Aliasghar Zolfaghari; Saeede Rajaei . "Symbiosis relationship between some arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) and Salsola laricina and its effect on improving plant growth parameters ", Botanical Journal of Iran, 19, 2, 2019, 130-137. magiran.com/p1943056
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال