ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزاد فرجی خیاوی ، محبوبه کیان فر ، الهام امیری ، (1397). ارزیابی شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان های آموزشی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد، مجله تصویر سلامت، 9(4)، 244-251. magiran.com/p1943126
Farzad Faraji Khiavi, Mahboobeh Kianfar, Elham Amiri, (2019). Assessment of Performance Indicators in Obstetrics and Gynecology Ward Compared with the Standards in Educational Hospitals, Ahvaz, Iran, Depiction of Health, 9(4), 244-251. magiran.com/p1943126
فرزاد فرجی خیاوی ، محبوبه کیان فر ، الهام امیری ، ارزیابی شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان های آموزشی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد. مجله تصویر سلامت، 1397؛ 9(4): 244-251. magiran.com/p1943126
Farzad Faraji Khiavi, Mahboobeh Kianfar, Elham Amiri, Assessment of Performance Indicators in Obstetrics and Gynecology Ward Compared with the Standards in Educational Hospitals, Ahvaz, Iran, Depiction of Health, 2019; 9(4): 244-251. magiran.com/p1943126
فرزاد فرجی خیاوی ، محبوبه کیان فر ، الهام امیری ، "ارزیابی شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان های آموزشی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد"، مجله تصویر سلامت 9، شماره 4 (1397): 244-251. magiran.com/p1943126
Farzad Faraji Khiavi, Mahboobeh Kianfar, Elham Amiri, "Assessment of Performance Indicators in Obstetrics and Gynecology Ward Compared with the Standards in Educational Hospitals, Ahvaz, Iran", Depiction of Health 9, no.4 (2019): 244-251. magiran.com/p1943126
فرزاد فرجی خیاوی ، محبوبه کیان فر ، الهام امیری ، (1397). 'ارزیابی شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان های آموزشی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد'، مجله تصویر سلامت، 9(4)، صص.244-251. magiran.com/p1943126
Farzad Faraji Khiavi, Mahboobeh Kianfar, Elham Amiri, (2019). 'Assessment of Performance Indicators in Obstetrics and Gynecology Ward Compared with the Standards in Educational Hospitals, Ahvaz, Iran', Depiction of Health, 9(4), pp.244-251. magiran.com/p1943126
فرزاد فرجی خیاوی ؛ محبوبه کیان فر ؛ الهام امیری . "ارزیابی شاخص های عملکردی بخش زنان و زایمان بیمارستان های آموزشی شهر اهواز و مقایسه آن با استاندارد". مجله تصویر سلامت، 9 ،4 ، 1397، 244-251. magiran.com/p1943126
Farzad Faraji Khiavi; Mahboobeh Kianfar; Elham Amiri. "Assessment of Performance Indicators in Obstetrics and Gynecology Ward Compared with the Standards in Educational Hospitals, Ahvaz, Iran", Depiction of Health, 9, 4, 2019, 244-251. magiran.com/p1943126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال