به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منوچهر فرج زاده اصل، محسن احدنژاد، هادی تاریقلی زاده، (1397). تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل موثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 27(108)، 45-60. magiran.com/p1943208
Manuchehr Farajzadeh, Mohsen Ahadnejad, Hadi Targholizadeh, (2019). Analyzing the spectral response of urban constructed textures in reflective bands and the factors affecting that, before and after the earthquake (Case study: Bam), , 27(108), 45-60. magiran.com/p1943208
منوچهر فرج زاده اصل، محسن احدنژاد، هادی تاریقلی زاده، تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل موثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم. فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 1397؛ 27(108): 45-60. magiran.com/p1943208
Manuchehr Farajzadeh, Mohsen Ahadnejad, Hadi Targholizadeh, Analyzing the spectral response of urban constructed textures in reflective bands and the factors affecting that, before and after the earthquake (Case study: Bam), , 2019; 27(108): 45-60. magiran.com/p1943208
منوچهر فرج زاده اصل، محسن احدنژاد، هادی تاریقلی زاده، "تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل موثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم"، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 27، شماره 108 (1397): 45-60. magiran.com/p1943208
Manuchehr Farajzadeh, Mohsen Ahadnejad, Hadi Targholizadeh, "Analyzing the spectral response of urban constructed textures in reflective bands and the factors affecting that, before and after the earthquake (Case study: Bam)", 27, no.108 (2019): 45-60. magiran.com/p1943208
منوچهر فرج زاده اصل، محسن احدنژاد، هادی تاریقلی زاده، (1397). 'تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل موثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم'، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 27(108)، صص.45-60. magiran.com/p1943208
Manuchehr Farajzadeh, Mohsen Ahadnejad, Hadi Targholizadeh, (2019). 'Analyzing the spectral response of urban constructed textures in reflective bands and the factors affecting that, before and after the earthquake (Case study: Bam)', , 27(108), pp.45-60. magiran.com/p1943208
منوچهر فرج زاده اصل؛ محسن احدنژاد؛ هادی تاریقلی زاده. "تحلیل پاسخگویی طیفی بافت های ساخته شده شهری در باندهای انعکاسی و عوامل موثر بر آن، قبل و بعد از زلزله مطالعه موردی: زلزله بم". فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، 27 ،108 ، 1397، 45-60. magiran.com/p1943208
Manuchehr Farajzadeh; Mohsen Ahadnejad; Hadi Targholizadeh. "Analyzing the spectral response of urban constructed textures in reflective bands and the factors affecting that, before and after the earthquake (Case study: Bam)", , 27, 108, 2019, 45-60. magiran.com/p1943208
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال