ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا کوشی، نعمت الله موسی پور، علی محبی، محمد آرمند، (1397). شناسایی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومی، نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 3(7)، 117-142. magiran.com/p1943226
Zahra Kaveshi , Nematollah Mousapour Ph.D , Ali Mohebbi Ph.D, Mohammad Armand Ph.D, (2018). Identification of the Dimensions and Components of Moral Education through a Social Approach and Developing a Conceptual Model for Elementary Education, , 3(7), 117-142. magiran.com/p1943226
زهرا کوشی، نعمت الله موسی پور، علی محبی، محمد آرمند، شناسایی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومی. نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 1397؛ 3(7): 117-142. magiran.com/p1943226
Zahra Kaveshi , Nematollah Mousapour Ph.D , Ali Mohebbi Ph.D, Mohammad Armand Ph.D, Identification of the Dimensions and Components of Moral Education through a Social Approach and Developing a Conceptual Model for Elementary Education, , 2018; 3(7): 117-142. magiran.com/p1943226
زهرا کوشی، نعمت الله موسی پور، علی محبی، محمد آرمند، "شناسایی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومی"، نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی 3، شماره 7 (1397): 117-142. magiran.com/p1943226
Zahra Kaveshi , Nematollah Mousapour Ph.D , Ali Mohebbi Ph.D, Mohammad Armand Ph.D, " Identification of the Dimensions and Components of Moral Education through a Social Approach and Developing a Conceptual Model for Elementary Education", 3, no.7 (2018): 117-142. magiran.com/p1943226
زهرا کوشی، نعمت الله موسی پور، علی محبی، محمد آرمند، (1397). 'شناسایی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومی'، نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 3(7)، صص.117-142. magiran.com/p1943226
Zahra Kaveshi , Nematollah Mousapour Ph.D , Ali Mohebbi Ph.D, Mohammad Armand Ph.D, (2018). ' Identification of the Dimensions and Components of Moral Education through a Social Approach and Developing a Conceptual Model for Elementary Education', , 3(7), pp.117-142. magiran.com/p1943226
زهرا کوشی؛ نعمت الله موسی پور؛ علی محبی؛ محمد آرمند. "شناسایی ابعاد و مولفه های تربیت اخلاقی با رویکرد اجتماعی در دوره ابتدایی و ارائه مدل مفهومی". نشریه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی، 3 ،7 ، 1397، 117-142. magiran.com/p1943226
Zahra Kaveshi ; Nematollah Mousapour Ph.D ; Ali Mohebbi Ph.D; Mohammad Armand Ph.D. " Identification of the Dimensions and Components of Moral Education through a Social Approach and Developing a Conceptual Model for Elementary Education", , 3, 7, 2018, 117-142. magiran.com/p1943226
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال