ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر نجفی رودمعجنی، جواد عباسی ، محمد تقی ایمان پور، (1397). منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم)، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 10(39)، 101-126. magiran.com/p1943235
Ali Akbar Najafi Rudmajani, Javad Abbasi Dr , Mohammad.T Imanpour, (2019). Sources of Legitimacy for Premiership in Medieval Iran(5- 9 A.H / 11 – 15 A.H Centuries), Journal of Historical Studies of Islam, 10(39), 101-126. magiran.com/p1943235
علی اکبر نجفی رودمعجنی، جواد عباسی ، محمد تقی ایمان پور، منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم). فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 1397؛ 10(39): 101-126. magiran.com/p1943235
Ali Akbar Najafi Rudmajani, Javad Abbasi Dr , Mohammad.T Imanpour, Sources of Legitimacy for Premiership in Medieval Iran(5- 9 A.H / 11 – 15 A.H Centuries), Journal of Historical Studies of Islam, 2019; 10(39): 101-126. magiran.com/p1943235
علی اکبر نجفی رودمعجنی، جواد عباسی ، محمد تقی ایمان پور، "منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم)"، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام 10، شماره 39 (1397): 101-126. magiran.com/p1943235
Ali Akbar Najafi Rudmajani, Javad Abbasi Dr , Mohammad.T Imanpour, " Sources of Legitimacy for Premiership in Medieval Iran(5- 9 A.H / 11 – 15 A.H Centuries)", Journal of Historical Studies of Islam 10, no.39 (2019): 101-126. magiran.com/p1943235
علی اکبر نجفی رودمعجنی، جواد عباسی ، محمد تقی ایمان پور، (1397). 'منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم)'، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 10(39)، صص.101-126. magiran.com/p1943235
Ali Akbar Najafi Rudmajani, Javad Abbasi Dr , Mohammad.T Imanpour, (2019). ' Sources of Legitimacy for Premiership in Medieval Iran(5- 9 A.H / 11 – 15 A.H Centuries)', Journal of Historical Studies of Islam, 10(39), pp.101-126. magiran.com/p1943235
علی اکبر نجفی رودمعجنی؛ جواد عباسی ؛ محمد تقی ایمان پور. "منابع مشروعیت نهاد وزارت در قرون میانه ی تاریخ ایران(قرون پنجم تا نهم)". فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، 10 ،39 ، 1397، 101-126. magiran.com/p1943235
Ali Akbar Najafi Rudmajani; Javad Abbasi Dr ; Mohammad.T Imanpour. " Sources of Legitimacy for Premiership in Medieval Iran(5- 9 A.H / 11 – 15 A.H Centuries)", Journal of Historical Studies of Islam, 10, 39, 2019, 101-126. magiran.com/p1943235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال