ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم پورجمشیدی، اکبر مومنی راد، فاطمه کیهانی فاضل، (1397). توسعه و اعتباریابی روش تدریس وارونه برای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8(24)، 207-233. magiran.com/p1943317
Maryam Porjamshidi , Akbar Momeni Rad, Fatemeh Keihani Fazel, (2019). Developing and Validating Flipped Teaching Method to Improve Students' Deep Learning, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 8(24), 207-233. magiran.com/p1943317
مریم پورجمشیدی، اکبر مومنی راد، فاطمه کیهانی فاضل، توسعه و اعتباریابی روش تدریس وارونه برای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 1397؛ 8(24): 207-233. magiran.com/p1943317
Maryam Porjamshidi , Akbar Momeni Rad, Fatemeh Keihani Fazel, Developing and Validating Flipped Teaching Method to Improve Students' Deep Learning, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 2019; 8(24): 207-233. magiran.com/p1943317
مریم پورجمشیدی، اکبر مومنی راد، فاطمه کیهانی فاضل، "توسعه و اعتباریابی روش تدریس وارونه برای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان"، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 8، شماره 24 (1397): 207-233. magiran.com/p1943317
Maryam Porjamshidi , Akbar Momeni Rad, Fatemeh Keihani Fazel, "Developing and Validating Flipped Teaching Method to Improve Students' Deep Learning", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies 8, no.24 (2019): 207-233. magiran.com/p1943317
مریم پورجمشیدی، اکبر مومنی راد، فاطمه کیهانی فاضل، (1397). 'توسعه و اعتباریابی روش تدریس وارونه برای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان'، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8(24)، صص.207-233. magiran.com/p1943317
Maryam Porjamshidi , Akbar Momeni Rad, Fatemeh Keihani Fazel, (2019). 'Developing and Validating Flipped Teaching Method to Improve Students' Deep Learning', Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 8(24), pp.207-233. magiran.com/p1943317
مریم پورجمشیدی؛ اکبر مومنی راد؛ فاطمه کیهانی فاضل. "توسعه و اعتباریابی روش تدریس وارونه برای بهبود یادگیری عمیق دانشجویان". فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8 ،24 ، 1397، 207-233. magiran.com/p1943317
Maryam Porjamshidi ; Akbar Momeni Rad; Fatemeh Keihani Fazel. "Developing and Validating Flipped Teaching Method to Improve Students' Deep Learning", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 8, 24, 2019, 207-233. magiran.com/p1943317
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال