ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رقیه صادق زاده، حسن احدی، فریبرز درتاج، غلام رضا منشئی، (1397). ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8(24)، 235-264. magiran.com/p1943320
Roghaye Sadeghzadeh, Hassan Ahadi, Fariborz Doratj, Gholamreza Manshaei, (2019). Development and Examination of Psychometric Properties of Questionnaire on Addiction to Virtual Social Networks in Adolescents, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 8(24), 235-264. magiran.com/p1943320
رقیه صادق زاده، حسن احدی، فریبرز درتاج، غلام رضا منشئی، ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان. فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 1397؛ 8(24): 235-264. magiran.com/p1943320
Roghaye Sadeghzadeh, Hassan Ahadi, Fariborz Doratj, Gholamreza Manshaei, Development and Examination of Psychometric Properties of Questionnaire on Addiction to Virtual Social Networks in Adolescents, Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 2019; 8(24): 235-264. magiran.com/p1943320
رقیه صادق زاده، حسن احدی، فریبرز درتاج، غلام رضا منشئی، "ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان"، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی 8، شماره 24 (1397): 235-264. magiran.com/p1943320
Roghaye Sadeghzadeh, Hassan Ahadi, Fariborz Doratj, Gholamreza Manshaei, "Development and Examination of Psychometric Properties of Questionnaire on Addiction to Virtual Social Networks in Adolescents", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies 8, no.24 (2019): 235-264. magiran.com/p1943320
رقیه صادق زاده، حسن احدی، فریبرز درتاج، غلام رضا منشئی، (1397). 'ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان'، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8(24)، صص.235-264. magiran.com/p1943320
Roghaye Sadeghzadeh, Hassan Ahadi, Fariborz Doratj, Gholamreza Manshaei, (2019). 'Development and Examination of Psychometric Properties of Questionnaire on Addiction to Virtual Social Networks in Adolescents', Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 8(24), pp.235-264. magiran.com/p1943320
رقیه صادق زاده؛ حسن احدی؛ فریبرز درتاج؛ غلام رضا منشئی. "ساخت و بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی در نوجوانان". فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 8 ،24 ، 1397، 235-264. magiran.com/p1943320
Roghaye Sadeghzadeh; Hassan Ahadi; Fariborz Doratj; Gholamreza Manshaei. "Development and Examination of Psychometric Properties of Questionnaire on Addiction to Virtual Social Networks in Adolescents", Journal of Measuring and Educational Evaluation Studies, 8, 24, 2019, 235-264. magiran.com/p1943320
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال