ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدکیا کیانیان، حمیدرضا عسگری، فرزانه بهادری، (1397). تاثیر مواد معدنی، آلی و فراجاذب پلیمری بر خصوصیات خاک تحت جامعه گیاهی قره داغ (Nitraria schoberi) در اراضی بیابانی سمنان، مجله مراتع، 9(1)، 40-51. magiran.com/p1943578
Mohammad Kia Kianian , Hamid Reza Asgari, Farzaneh Bahadori , (2019). Impact of Organic, Inorganic and Superabsorbent Polymer Materials on Soil Properties under Plant Community of Nitraria schoberi in Deserts of Semnan, Iran, Journal of Rangeland Science, 9(1), 40-51. magiran.com/p1943578
محمدکیا کیانیان، حمیدرضا عسگری، فرزانه بهادری، تاثیر مواد معدنی، آلی و فراجاذب پلیمری بر خصوصیات خاک تحت جامعه گیاهی قره داغ (Nitraria schoberi) در اراضی بیابانی سمنان. مجله مراتع، 1397؛ 9(1): 40-51. magiran.com/p1943578
Mohammad Kia Kianian , Hamid Reza Asgari, Farzaneh Bahadori , Impact of Organic, Inorganic and Superabsorbent Polymer Materials on Soil Properties under Plant Community of Nitraria schoberi in Deserts of Semnan, Iran, Journal of Rangeland Science, 2019; 9(1): 40-51. magiran.com/p1943578
محمدکیا کیانیان، حمیدرضا عسگری، فرزانه بهادری، "تاثیر مواد معدنی، آلی و فراجاذب پلیمری بر خصوصیات خاک تحت جامعه گیاهی قره داغ (Nitraria schoberi) در اراضی بیابانی سمنان"، مجله مراتع 9، شماره 1 (1397): 40-51. magiran.com/p1943578
Mohammad Kia Kianian , Hamid Reza Asgari, Farzaneh Bahadori , "Impact of Organic, Inorganic and Superabsorbent Polymer Materials on Soil Properties under Plant Community of Nitraria schoberi in Deserts of Semnan, Iran", Journal of Rangeland Science 9, no.1 (2019): 40-51. magiran.com/p1943578
محمدکیا کیانیان، حمیدرضا عسگری، فرزانه بهادری، (1397). 'تاثیر مواد معدنی، آلی و فراجاذب پلیمری بر خصوصیات خاک تحت جامعه گیاهی قره داغ (Nitraria schoberi) در اراضی بیابانی سمنان'، مجله مراتع، 9(1)، صص.40-51. magiran.com/p1943578
Mohammad Kia Kianian , Hamid Reza Asgari, Farzaneh Bahadori , (2019). 'Impact of Organic, Inorganic and Superabsorbent Polymer Materials on Soil Properties under Plant Community of Nitraria schoberi in Deserts of Semnan, Iran', Journal of Rangeland Science, 9(1), pp.40-51. magiran.com/p1943578
محمدکیا کیانیان؛ حمیدرضا عسگری؛ فرزانه بهادری. "تاثیر مواد معدنی، آلی و فراجاذب پلیمری بر خصوصیات خاک تحت جامعه گیاهی قره داغ (Nitraria schoberi) در اراضی بیابانی سمنان". مجله مراتع، 9 ،1 ، 1397، 40-51. magiran.com/p1943578
Mohammad Kia Kianian ; Hamid Reza Asgari; Farzaneh Bahadori . "Impact of Organic, Inorganic and Superabsorbent Polymer Materials on Soil Properties under Plant Community of Nitraria schoberi in Deserts of Semnan, Iran", Journal of Rangeland Science, 9, 1, 2019, 40-51. magiran.com/p1943578
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال