ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشته خاوری، حبیب الله جدید الاسلامی، بهروز رومیانی، (1397). بررسی و تحلیل ساختار شعر ابن حسام بر اساس نظریه جفری لیچ، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 12(48)، 371-401. magiran.com/p1943632
Fereshteh Khavari, Habib Jadidol Eslami, Behruz Rumiani, (2019). The Analysis of Ebn Hesam’s Poetry Structure based on Jeffery Leech’s Theory, Comparative Literature Studies, 12(48), 371-401. magiran.com/p1943632
فرشته خاوری، حبیب الله جدید الاسلامی، بهروز رومیانی، بررسی و تحلیل ساختار شعر ابن حسام بر اساس نظریه جفری لیچ. فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 1397؛ 12(48): 371-401. magiran.com/p1943632
Fereshteh Khavari, Habib Jadidol Eslami, Behruz Rumiani, The Analysis of Ebn Hesam’s Poetry Structure based on Jeffery Leech’s Theory, Comparative Literature Studies, 2019; 12(48): 371-401. magiran.com/p1943632
فرشته خاوری، حبیب الله جدید الاسلامی، بهروز رومیانی، "بررسی و تحلیل ساختار شعر ابن حسام بر اساس نظریه جفری لیچ"، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی 12، شماره 48 (1397): 371-401. magiran.com/p1943632
Fereshteh Khavari, Habib Jadidol Eslami, Behruz Rumiani, "The Analysis of Ebn Hesam’s Poetry Structure based on Jeffery Leech’s Theory", Comparative Literature Studies 12, no.48 (2019): 371-401. magiran.com/p1943632
فرشته خاوری، حبیب الله جدید الاسلامی، بهروز رومیانی، (1397). 'بررسی و تحلیل ساختار شعر ابن حسام بر اساس نظریه جفری لیچ'، فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 12(48)، صص.371-401. magiran.com/p1943632
Fereshteh Khavari, Habib Jadidol Eslami, Behruz Rumiani, (2019). 'The Analysis of Ebn Hesam’s Poetry Structure based on Jeffery Leech’s Theory', Comparative Literature Studies, 12(48), pp.371-401. magiran.com/p1943632
فرشته خاوری؛ حبیب الله جدید الاسلامی؛ بهروز رومیانی. "بررسی و تحلیل ساختار شعر ابن حسام بر اساس نظریه جفری لیچ". فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، 12 ،48 ، 1397، 371-401. magiran.com/p1943632
Fereshteh Khavari; Habib Jadidol Eslami; Behruz Rumiani. "The Analysis of Ebn Hesam’s Poetry Structure based on Jeffery Leech’s Theory", Comparative Literature Studies, 12, 48, 2019, 371-401. magiran.com/p1943632
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال