ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا براتی، ابراهیم امیدوار ، عطااله شیرزادی، (1397). پیش بینی مکانی زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل های آماری و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوضه سرخون)، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71(4)، 869-884. magiran.com/p1943641
Zahra Barati, Ebrahim Omidvar , Ataollah Shirzadi, (2019). Spatial prediction of shallow landslides using statistical and machine learning models (case study: Sarkhoon watershed), Journal of Range and Watershed Management, 71(4), 869-884. magiran.com/p1943641
زهرا براتی، ابراهیم امیدوار ، عطااله شیرزادی، پیش بینی مکانی زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل های آماری و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوضه سرخون). فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1397؛ 71(4): 869-884. magiran.com/p1943641
Zahra Barati, Ebrahim Omidvar , Ataollah Shirzadi, Spatial prediction of shallow landslides using statistical and machine learning models (case study: Sarkhoon watershed), Journal of Range and Watershed Management, 2019; 71(4): 869-884. magiran.com/p1943641
زهرا براتی، ابراهیم امیدوار ، عطااله شیرزادی، "پیش بینی مکانی زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل های آماری و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوضه سرخون)"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 71، شماره 4 (1397): 869-884. magiran.com/p1943641
Zahra Barati, Ebrahim Omidvar , Ataollah Shirzadi, "Spatial prediction of shallow landslides using statistical and machine learning models (case study: Sarkhoon watershed)", Journal of Range and Watershed Management 71, no.4 (2019): 869-884. magiran.com/p1943641
زهرا براتی، ابراهیم امیدوار ، عطااله شیرزادی، (1397). 'پیش بینی مکانی زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل های آماری و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوضه سرخون)'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71(4)، صص.869-884. magiran.com/p1943641
Zahra Barati, Ebrahim Omidvar , Ataollah Shirzadi, (2019). 'Spatial prediction of shallow landslides using statistical and machine learning models (case study: Sarkhoon watershed)', Journal of Range and Watershed Management, 71(4), pp.869-884. magiran.com/p1943641
زهرا براتی؛ ابراهیم امیدوار ؛ عطااله شیرزادی. "پیش بینی مکانی زمین لغزش های سطحی با استفاده از مدل های آماری و یادگیری ماشین (مطالعه موردی: حوضه سرخون)". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71 ،4 ، 1397، 869-884. magiran.com/p1943641
Zahra Barati; Ebrahim Omidvar ; Ataollah Shirzadi. "Spatial prediction of shallow landslides using statistical and machine learning models (case study: Sarkhoon watershed)", Journal of Range and Watershed Management, 71, 4, 2019, 869-884. magiran.com/p1943641
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال