ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعرفان خاموشی، فریدون سرمدیان ، علی کشاورزی، (1397). تهیه نقشه رقومی خاک با مدل جنگل های تصادفی و ارزیابی تناسب اراضی برای بخشی از منطقه آبیک، استان قزوین، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71(4)، 885-899. magiran.com/p1943642
Seyyed Erfan Khamoshi, Fereydoon Sarmadian , Ali Keshavarzi, (2019). Digital soil mapping Using Random Forests and Land Suitability Evaluation for Abyek Region, Qazvin Province, Journal of Range and Watershed Management, 71(4), 885-899. magiran.com/p1943642
سیدعرفان خاموشی، فریدون سرمدیان ، علی کشاورزی، تهیه نقشه رقومی خاک با مدل جنگل های تصادفی و ارزیابی تناسب اراضی برای بخشی از منطقه آبیک، استان قزوین. فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 1397؛ 71(4): 885-899. magiran.com/p1943642
Seyyed Erfan Khamoshi, Fereydoon Sarmadian , Ali Keshavarzi, Digital soil mapping Using Random Forests and Land Suitability Evaluation for Abyek Region, Qazvin Province, Journal of Range and Watershed Management, 2019; 71(4): 885-899. magiran.com/p1943642
سیدعرفان خاموشی، فریدون سرمدیان ، علی کشاورزی، "تهیه نقشه رقومی خاک با مدل جنگل های تصادفی و ارزیابی تناسب اراضی برای بخشی از منطقه آبیک، استان قزوین"، فصلنامه مرتع و آبخیزداری 71، شماره 4 (1397): 885-899. magiran.com/p1943642
Seyyed Erfan Khamoshi, Fereydoon Sarmadian , Ali Keshavarzi, "Digital soil mapping Using Random Forests and Land Suitability Evaluation for Abyek Region, Qazvin Province", Journal of Range and Watershed Management 71, no.4 (2019): 885-899. magiran.com/p1943642
سیدعرفان خاموشی، فریدون سرمدیان ، علی کشاورزی، (1397). 'تهیه نقشه رقومی خاک با مدل جنگل های تصادفی و ارزیابی تناسب اراضی برای بخشی از منطقه آبیک، استان قزوین'، فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71(4)، صص.885-899. magiran.com/p1943642
Seyyed Erfan Khamoshi, Fereydoon Sarmadian , Ali Keshavarzi, (2019). 'Digital soil mapping Using Random Forests and Land Suitability Evaluation for Abyek Region, Qazvin Province', Journal of Range and Watershed Management, 71(4), pp.885-899. magiran.com/p1943642
سیدعرفان خاموشی؛ فریدون سرمدیان ؛ علی کشاورزی. "تهیه نقشه رقومی خاک با مدل جنگل های تصادفی و ارزیابی تناسب اراضی برای بخشی از منطقه آبیک، استان قزوین". فصلنامه مرتع و آبخیزداری، 71 ،4 ، 1397، 885-899. magiran.com/p1943642
Seyyed Erfan Khamoshi; Fereydoon Sarmadian ; Ali Keshavarzi. "Digital soil mapping Using Random Forests and Land Suitability Evaluation for Abyek Region, Qazvin Province", Journal of Range and Watershed Management, 71, 4, 2019, 885-899. magiran.com/p1943642
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال