ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Tooba Momen, Sara Saraeian, Nafiseh Esmaeil, Roya Kelishadi, (2019). Effect of Fish Oil on the Level of Interferon Gamma on the Breast Milk of Atopic Mothers: A Randomized Clinical Trial, Iranian Journal of Neonatology, 10(1), 6-14. magiran.com/p1943707
Tooba Momen, Sara Saraeian, Nafiseh Esmaeil, Roya Kelishadi, Effect of Fish Oil on the Level of Interferon Gamma on the Breast Milk of Atopic Mothers: A Randomized Clinical Trial, Iranian Journal of Neonatology, 2019; 10(1): 6-14. magiran.com/p1943707
Tooba Momen, Sara Saraeian, Nafiseh Esmaeil, Roya Kelishadi, "Effect of Fish Oil on the Level of Interferon Gamma on the Breast Milk of Atopic Mothers: A Randomized Clinical Trial", Iranian Journal of Neonatology 10, no.1 (2019): 6-14. magiran.com/p1943707
Tooba Momen, Sara Saraeian, Nafiseh Esmaeil, Roya Kelishadi, (2019). 'Effect of Fish Oil on the Level of Interferon Gamma on the Breast Milk of Atopic Mothers: A Randomized Clinical Trial', Iranian Journal of Neonatology, 10(1), pp.6-14. magiran.com/p1943707
Tooba Momen; Sara Saraeian; Nafiseh Esmaeil; Roya Kelishadi. "Effect of Fish Oil on the Level of Interferon Gamma on the Breast Milk of Atopic Mothers: A Randomized Clinical Trial", Iranian Journal of Neonatology, 10, 1, 2019, 6-14. magiran.com/p1943707
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال